Pressmeddelande, 

Finansieringskrisen inom kollektivtrafiken fortsätter - behovet av coronastöd 2022 är akut

Kommunförbundet, Paikallisliikenneliitto och Linja-autoliitto har tillsammans framställt en vädjan till Kommunikationsministeriet om coronastöd för kollektivtrafiken 2022.

Det svåra läget inom kollektivtrafiken fortgår under 2022. Återhämtningen från finansieringskrisen kommer att ta flera år. Efterfrågan inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen har förblivit 30–40 procent lägre än före epidemin. Läget är fortfarande osäkert i och med den nya vågen av restriktioner och rekommendationer om distansarbete. Genom det tidigare statliga coronastödet kunde man täcka cirka 47 % av de förlorade biljettintäkterna i stadsregionerna 2020 - 2021.

- Utöver den del kommunerna finansierar behövs det statligt, riktat stöd för att kompensera förlusten av biljettintäkter och trygga finansieringsbasen inom kollektivtrafiken, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Både inom rikspolitiken och i stadsregionerna har man velat bevara nivån på kollektivtrafikservicen också under coronakrisen. Det har ändå blivit allt svårare i den utdragna pandemin och med minskande passagerarsiffror. 

Kollektivtrafiken kommer att behöva stöd också år 2023 och 2024

Den öronmärkta statliga finansieringen för kollektivtrafiken och coronastödet är livsviktigt för branschen under coronakrisen och återhämtningen från den. En negativ spiral av minskad tillgång och efterfrågan inom kollektivtrafiken måste undvikas. Den riksomfattande trafiksystemplanen fastställer att staten bereder sig på att stödja kollektivtrafiken 2021–2024 genom överskridningar av den nuvarande planen för de offentliga finanserna.

En konkurrenskraftig kollektivtrafik behövs också efter coronakrisen för resor i samband med arbete, studier, ärenden och fritid och för att nå transportsektorns klimatmål.

- Att kollektivtrafiken kommer på fötter efter coronakrisen är en förutsättning för att målen för hållbar mobilitet, tillgänglighet och utsläppsmålen ska kunna nås, säger Johanna Vilkuna, utvecklingschef på Kommunförbundet. 

Kollektivtrafiken främjar miljövänlig och jämlik mobilitet och bidrar till ett fungerande övergripande trafiksystem.

Läs mer om dessa teman