Pressmeddelande, 

Lagförslaget om reformen av arbets- och näringstjänster 2024 begränsar den kommunala självstyrelsen

Regeringens proposition om arbets- och näringstjänsterna 2024 har överlämnats till riksdagen. Arbets- och näringstjänsterna ska genom den omfattande reformen överföras från staten till kommunerna 1.1.2025.

Lagförslaget har förbättrats tack vare de ändringar som har gjorts utifrån remissvaren. Kommunförbundet kräver ändå att finansieringen och organiseringsansvaret granskas mer detaljerat.

Den modell som föreslås innebär att den kommunala självstyrelsen begränsas utan grund. Kommunförbundet kräver att varje kommun ska ges organiseringsansvar. Kommunerna ska ha en möjlighet att själva organisera tjänsterna genom samarbete som baseras på frivillighet.

- Missförhållandet i fråga om organiseringsansvaret bör noggrant avvägas i grundlagsutskottet, eftersom reformen inte får begränsa den kommunala självstyrelsen. Man måste lita på kommunernas förmåga att lyckas med sin nya uppgift för att stärka livskraften, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Det finns också skäl att framöver se över hur kompensationen för utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa fördelar sig mellan kommunerna i förhållande till antalet personer i arbetsför ålder. Kalkylerna bör basera sig på medeltalet för flera år, eftersom tvärsnittet för ett visst år inte ger en korrekt bild.

Kommunförbundet ställer sig positivt till den strukturella reformen enligt förslaget. När arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna får kommunerna välkomna verktyg för att främja sysselsättningen och livskraften. Tjänsterna kan samordnas bättre om organiseringsansvaret ligger hos den enskilda kommunen i stället för hos samarbetsområdena.

Närmare upplysningar:  

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 3495 460  

Utvecklingschef Erja Lindberg, tfn 09 771 2497 

Läs mera:

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande

Läs mer om dessa teman