Pressmeddelande, 

Nätverken är eniga: varje kommun bör ges organiseringsansvar

Kommuntypsnätverken har lämnat sitt utlåtande om utkastet till regeringsproposition som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen 2024. Kommuntypsnätverken understöder en övergång till en kommunbaserad modell. Den nya modellen bidrar med välkomna verktyg för att utveckla sysselsättningen och livskraften i kommunerna. Viktigt är att kunna utnyttja de fördelar som ett lokalt kommunekosystem för med sig.  

Kommuntypsnätverken är eniga om att varje kommun bör ha organiseringsansvar för arbets- och näringstjänsterna. Kravet på ett arbetskraftsunderlag på 20 000 personer är inte motiverat och stöder inte genomförandet av reformmålen. Lagstiftningen måste möjliggöra samarbete som grundar sig på avtal. Kommunerna är vana vid att ordna tjänster i samarbete. På det sättet säkerställs flexibla och kundorienterade tjänster i varje kommun. 

Kommuntypsnätverken är också eniga om att finansieringen bör gå hand i hand med organiseringsansvaret och sporra kommunerna att främja sysselsättningen. 

- Finansieringen och organiseringsansvaret får inte skiljas åt. Ett avtalsbaserat samarbete mellan kommunerna är tillräckligt. Vi behöver heller inte ytterligare en ny förvaltningsnivå i Finland. Kommunerna kan avtala om eventuellt samarbete själva, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen

Utlåtandena från kommuntypsnätverken blir tillgängliga i sin helhet på utlåtande.fi under denna vecka.   

Kommuntypsnätverken riktar sig till kommundirektörer och kommunala beslutsfattare och utgår från behov som gäller kollegialt stöd, utveckling och påverkansarbete. Kommuntypsnätverken utgörs av den stadspolitiska arbetsgruppen för stora städer, nätverket för kranskommuner, nätverket för regionstäder, nätverket för små kommuner samt nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner. 

Närmare upplysningar:  

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 3495 460  

Relationsdirektör José Valanta, tfn 09 771 2008 

Utvecklingschef Erja Lindberg, tfn 09 771 2497 

Läs mer: 

Kommunförbundets utlåtande (på finska) 

Kommuntypsnätverken 

Läs mer om dessa teman