Pressmeddelande, 

Omställningsförhandlingarna vid Kommunförbundet rf och Kommunförbundet Service Ab har avslutats

Finlands Kommunförbund rf och Kommunförbundet Service Ab har efter omställningsförhandlingar enligt samarbetslagen beslutat säga upp 23 anställda. Dessutom håller anställningsförhållandet för 12 arbetstagare på att upphöra av andra orsaker, till exempel pensionsavgång eller uppsägning på eget initiativ.

Omställningsförhandlingarna som inleddes i september gällde hela personalen vid Kommunförbundet och Kommunförbundet Service Ab, utom verkställande direktören och vice verkställande direktörerna. När omställningsförhandlingarna inleddes bedömdes uppsägningsbehovet till högst 60 personer vid Kommunförbundet och åtta vid Kommunförbundet Service Ab.

– Under förhandlingarnas gång hittade vi sparobjekt också på andra håll än i personalutgifterna. Vid förhandlingarna gick vi igenom den service som är viktig för våra medlemskommuner i framtiden trots våra krympande resurser, säger förbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

– I framtiden kommer vi att fokusera på proaktiv och strategisk intressebevakning samt fungerande rådgivningstjänster. Dessa ska stödjas av faktabaserade analyser och utvecklingsarbete. Vi vill vara i nära kontakt med städer och kommuner och stödja hanteringen av omvärldsförändringar och kommunernas framtida uppgifter.

Kommunförbundet hade före omställningsförhandlingarna cirka 190 anställda och Kommunförbundet Service Ab åtta.

Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen, utvecklar kommunsektorn och erbjuder sakkunnigtjänster. Alla Finlands 309 städer och kommuner är medlemmar i Kommunförbundet. Omställningsförhandlingarna berodde på att Kommunförbundets medlemsavgifter minskar med 30 procent från och med år 2023. Förändringar behövs också på grund av vårdreformen, som innebär att ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023.

För att trygga servicen för välfärdsområdena grundade Kommunförbundet i slutet av oktober Välfärdsområdesbolaget Ab. Sexton fastanställda från Kommunförbundet och Kommunförbundet Service Ab kommer att överföras till bolaget. Bolaget skapar förutsättningar för bland annat ett fortsatt förändringsstöd och stöd för en egen gemensam intressebevakning för välfärdsområdena. Bolagets verksamhet kommer att anpassas enligt välfärdsområdenas behov och det ska enligt planerna inleda sin verksamhet 1.1.2023. Avsikten är att välfärdsområdena genom en riktad aktieemission blir ägare i bolaget.

Närmare upplysningar:
Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, tfn 050 380 5907