Pressmeddelande, 

Ramförhandlingarna ger kommunerna resurser för hjälp till dem som flytt från Ukraina och för basservicen

Regeringen Marins nya riktlinjer för de offentliga finanserna fokuserar på att trygga stabiliteten och reaktionsförmågan i det osäkra säkerhetspolitiska läget. Vi är nöjda med de nya beslut som gäller kommunerna i ramförhandlingarna. 

De viktigaste frågorna för kommunerna vid ramförhandlingarna är att kommunerna ersätts för de väsentligaste kostnaderna till följd av Rysslands anfallskrig och att den korrigering som konstaterats i nivån på statsandelen för basservice 2023 beaktas samt att de lagstadgade åtagandena kan verkställas. 

Ministrarna betonade kommunernas roll och ansvar när det gäller att ta emot personer som flyr från Ukraina. Regeringen förbinder sig därför att ersätta kommunerna för kostnaderna för tjänsterna för de flyende från och med 4.3.2022 som var den dag då det tillfälliga skyddet började gälla. Ersättningarna omfattar inkvartering, social- och hälsovårdstjänster, sysselsättningstjänster, småbarnspedagogik, utbildning och andra kostnader. Det är viktigt att förutsättningarna för hemkommunsrätten för dem som flytt från Ukraina bedöms snabbt. 

– Det är bra att ersättningen också utvidgas till småbarnspedagogiken. Utöver förläggningarna bör ersättningarna i stor utsträckning täcka alla nödvändiga arrangemang för boendet i den första fasen i kommunerna, säger verkställande direktör Minna Karhunen

Regeringen drog upp riktlinjer för omfattande investeringar i försvaret, gränssäkerheten och cybersäkerheten. 

– Man måste se till att en del av investeringarna styrs till kommunernas beredskap, säger vice verkställande direktör Timo Reina

Anslaget för statsandelen för basservice justeras med 344 miljoner euro jämfört med den föregående planen för de offentliga finanserna. Det behövs för att vårdreformen ska genomföras neutralt. 

Det är positivt att finansieringsbasen för yrkesutbildningen stärks från år 2023 med 50 miljoner över nivån år 2021. 

Regeringen fortsätter att föra en ambitiös klimat- och naturvårdspolitik. Att fasa ut den fossila energin är nu också en central försörjningsberedskapsfråga. Klimatlagen kompletteras nästa höst bland annat genom att kommunerna åläggs att göra upp klimatplaner. 

Vi är bekymrade över nedskärningarna i finansieringen inom förvaltningsområdet för transport och kommunikation. För kommunerna är det viktigt att de nedskärningar som anvisats Kommunikationsministeriet inte gäller bastrafikledshållningen. 

– Riktlinjerna i ramförhandlingarna lämnar dock de offentliga finanserna i allt sämre skick. Under kriserna driver regeringen alltför beslutsamt de dyra reformerna i regeringsprogrammet framåt. Utöver den bristande finansieringen innebär den omfattande utvidgningen av uppgifter också utmaningar med tanke på bristen på yrkeskunnig arbetskraft, säger chefekonom Minna Punakallio

Närmare upplysningar: 

Minna Karhunen, verkställande direktör, 09 771 2000, minna.karhunen@kommunforbundet.fi

Timo Reina, vice verkställande direktör, 09 771 2700, timo.reina@kommunforbundet.fi

Minna Punakallio, chefekonom, 040 751 5175, minna.punakallio@kommunforbundet.fi 

Läs mer om dessa teman