Pressmeddelande, 

Utskottshörandena kring reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 inleddes – regeringspropositionen kräver ännu korrigering

Sakkunniga från Kommunförbundet och kommunerna hörs på bred front vid utskottshörandena angående regeringens lagförslag om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Även om målen för reformen enligt Kommunförbundet är värda att understöda, finns det i propositionen fortfarande flera svaga länkar som äventyrar förverkligandet av målen. Kommunförbundet strävar efter att påverka och erbjuda konstruktiva perspektiv vid hörandena för att problemen ska kunna lösas. Korrigeringsbehoven hänför sig framför allt till att befogenheterna, ansvaret och finansieringen skiljs åt.

Vad talar Kommunförbundet för?

Varje kommun bör ha organiseringsansvar. Kravet på ett enhetligt pendlingsområde gör det föreslagna arbetskraftskriteriet på 20 000 personer i praktiken betydelselöst, och följden är att naturliga pendlingsområden splittras. Motiveringen till förslaget anger inte heller grunder, med utgångspunkt i tjänsterna, för varför den som har organiseringsansvaret ska ha ett så omfattande arbetskraftsunderlag.

Samtidigt behövs det naturligtvis tätare samarbete både mellan kommunerna och andra aktörer. På så sätt kan man säkerställa flexibla och kundorienterade tjänster och trygga varje kommuns möjligheter att främja sysselsättningen och livskraften.

I finansieringskalkylerna ska de totala kostnaderna för den verksamhet som överförs beaktas till fullt belopp och inte enbart personalkostnaderna. Genom att skilja åt organiseringsansvaret och finansieringsansvaret, sträva efter så stora områden som möjligt och överreglera kan man inte på bästa möjliga sätt utnyttja det kommunala ekosystem som i väsentlig grad införlivats i den nya modellen.

Lagpaketet om arbets- och näringsreformen 2024 (RP 207/2022 rd, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen) behandlas i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, förvaltningsutskottet, ekonomiutskottet och grundlagsutskottet.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman