Pressmeddelande, 

Bristen på arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor hämmar investeringar och hotar kommunernas livskraft: Vart femte jobb blir obesatt

Bristen på kompetent arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor är skriande; 22 procent av de lediga platserna inom sektorn blev obesatta år 2022. Situationen har försämrats mycket snabbt under de senaste åren. Uppgifterna framgår av den utredning om tillgången på arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor som Kommunförbundet beställt och som snart ska publiceras.

De klart största utmaningarna när det gäller tillgången på arbetskraft finns inom markanvändning och planläggning; 60 procent av dem som besvarade enkäten rapporterar om detta. Omkring en tredjedel av enkätdeltagarna rapporterade brist på arbetskraft inom byggnadstillsyn, kommunalteknik, tomttjänster samt fastighetsservice och byggande.

Enligt Kevas utredning (på finska) som genomfördes för ett par år sedan är bristen på kompetent arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor relativt sett större än bristen på läkare och på samma nivå som arbetskraftsbristen inom hela social- och hälsovårdssektorn. En central fråga i Kommunförbundets utredning är hur bristen på kompetent arbetskraft har kunnat bli så allvarlig.

– Fram till år 2031 kommer så många som 38 procent av experterna inom kommunernas tekniska sektor att pensioneras. Dessutom kommer den gröna omställningen sannolikt att ytterligare öka behovet av arbetskraft inom sektorn. På många områden är den främsta orsaken till bristen på arbetskraft att sektorn inte upplevs som attraktiv. Den tekniska sektorn är visserligen allmänt attraktiv, men enbart näringslivet rekryterar årligen 1,5 gånger det antal experter som utexamineras från skolorna, säger Miira Riipinen, direktör för enheten Samhälle och miljö vid Kommunförbundet.

Sju procent av de nyutexaminerade tekniska experterna anställs hos kommunerna, och antalet ökar inte mycket ens bland de mer erfarna experterna. Utmaningarna är behovet av erfarna arbetstagare, bristen på arbetstillfällen i början av karriären och den låga lönenivån. När de unga utexamineras har de inte mycket information om arbetet inom kommunsektorn, och uppfattningarna om sektorn lockar inte nödvändigtvis till att söka arbete i kommunerna.

– Konsekvenserna av bristen på arbetskraft är dramatiska. Nästan hälften av dem som besvarade Kommunförbundets enkät uppgav att servicenivån försämrats eller att projekt skjutits upp, hälften uppgav att tillståndsprocesserna blivit långsammare. Över en tredjedel bedömde att arbetskraftsbristen påverkar kvaliteten på byggandet. På många håll har investeringsviljan i hela regionen minskat, framhåller Miira Riipinen.

Bristen på arbetskraft syns också på arbetsplatserna, vilket i sin tur inte lockar nya experter till arbetet och skrämmer bort även de gamla. Flera arbetssökningsrundor försvårar det dagliga arbetet med de knappa resurser som finns. Bristen på kompetent arbetskraft har lett till problem på arbetsplatserna och ökad personalomsättning. Närmare en tredjedel av enkätdeltagarna ansåg att situationen hade lett till ökad sjukfrånvaro.

Utredningen innehåller ett stort antal rekommendationer för att avhjälpa bristen på kompetent arbetskraft inom den tekniska sektorn.

– I det kommande regeringsprogrammet bör man utöver social- och hälsovården och småbarnspedagogiken också dra upp riktlinjer för den tekniska sektorns framtida arbetskraftsbehov, kraven inom sektorn samt utbildningen. Kommunernas tekniska sektor ska inte åläggas extra uppgifter eller krav förrän personalresurserna är i skick, och arbetsmarknaden får inte göras mindre flexibel genom nya lagar eller förordningar till exempel i anslutning till kompetens- eller dimensioneringskrav. Antalet experter kan ökas genom att man på många sätt satsar på utbildning, säger verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunerna själva har också många möjligheter att lindra problemet. Att öka möjligheterna till distansarbete och flexibilitet i arbetet har visat sig vara det mest effektiva. Det finns också potential i kommunsamarbetet.

Kommunförbundets utredning om tillgången på arbetskraft inom kommunernas tekniska sektor publiceras vecka 12. Resultaten från utredningen och de lösningar den erbjuder diskuteras 30.3 på vårt seminarium Hållbar tillväxt och investeringar står på spel: hur få arbetskraft till kommunernas tekniska sektor?  Mer information och anmälning på Kommunförbundets webbplats.

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör, minna.karhunen@kommunforbundet.fi, 09 771 2000
Miira Riipinen, direktör för enheten Samhälle och miljö, miira.riipinen@kommunforbundet.fi, 040 824 4401

Läs mer om dessa teman