EU-kommissionens begäran om upplysningar för början av 2021

Den tredje förfrågan: statligt stöd som beviljats företag genom det tillfälliga ramstödsprogrammet

EU-kommissionen samlar under sensommaren 2021 igen in information om de stöd som olika statsstödsmyndigheter, inklusive kommunerna, har beviljat företag inom sitt område på basis av Finlands tillfälliga ramstödsprogram för statliga stödåtgärder i anslutning till COVID-19 eller direkt med stöd av grundfördraget.

  • Förfrågan gäller stöd som beviljats inom ramstödsprogrammet 1.1–30.6.2021.
  • Förfrågan gäller inte stöd för ensamföretagare, beviljade de minimis-stöd och stöd som beviljats genom en gruppundantagsförordning.
  • Kommunerna ombeds lämna in sina svar senast 25.8.2021. 

Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995) baserar sig på artikel 107.3 b i EUF-fördraget samt på kapitel 3.1 i den tillfälliga ramen för statligt stöd (kommissionens meddelande 2020/C 91 I/01 jämte ändringar). Nationella, regionala och lokala stödmyndigheter, såsom kommuner, har kunnat dela ut tillfälligt stöd till företag.

Arbets- och näringsministeriet uppdaterade i mars 2021 sin tillämpningsanvisning om ramstödsprogrammet i anslutning till COVID-19 (se Bilaga 1).

Målet är att stödja sysselsättningen och företagen

Syftet med ramstödsprogrammet har varit att göra det möjligt att bevilja begränsade stödbelopp, särskilt till företag som drabbats av en oförutsedd likviditetsbrist på grund av coronakrisen.

Målet är också att hjälpa företagen att fortsätta med sin verksamhet eller utveckla den, att inleda investeringsplaner under och efter krisen samt att upprätthålla sysselsättningen. Det är fråga om en tillfällig lindring av reglerna om statligt stöd till följd av coronapandemin. Lindringen gäller till 31.12.2021.

Kommissionens begäran om upplysningar om stöd som beviljats genom ramstödsprogrammet

Kommissionen sände 25.6.2021 till medlemsstaterna en begäran om upplysningar om statligt stöd som beviljats på basis av ramstödsprogrammet eller direkt med stöd av grundfördraget. Med hjälp av begäran om upplysningar har kommissionen för avsikt att samla in aktuell information om de statliga stödåtgärder som kommissionen har bemyndigat.

Arbets- och näringsministeriet vidarebefordrade 20.7.2021 begäran om upplysningar till de finländska stödmyndigheterna och bad dem fylla i uppgifter om eventuella statliga stöd som beviljats på basis av Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram.  

Kommunernas svar till ministeriet senast 25.8

Arbets- och näringsministeriet har 20.7.2021 bett Kommunförbundet förmedla kommissionens begäran om upplysningar till kommunerna. Kommunerna ombeds skicka svaren till ministeriet senast 25.8.2021.

Om kommunen har beviljat stöd på basis av COVID-19-ramstödsprogrammet:

  • Kommunen bör lämna in uppgifterna till ministeriet senast 25.8.2021.
  • Fyll i uppgifterna i den bifogade Excel-tabellen.
  • Skicka in uppgifterna per e-post på adressen valtiontuki(at)tem.fi

I frågor som gäller förfrågan ber vi er vänligen i första hand kontakta Simo Välke vid Arbets- och näringsministeriet, adress: simo.valke(at)tem.fi.

Bilagor: Arbets- och näringsministeriets tillämpningsanvisning om det tillfälliga COVID-19-ramstödsprogrammet för Finland (Bilaga 1), EU-kommissionens anvisningar för ifyllande av tabellen (Bilaga 2) och Excel-tabellen (Bilaga 3).

 

Förfrågan administreras i Finland av Arbets- och näringsministeriet. Den är en fortsättning på den begäran om upplysningar som kommissionen skickade till medlemsstaterna i december 2020 och som Kommunförbundet vidarebefordrade till kommunerna i januari 2021.

 

Närmare upplysningar om statsstödsreglerna:

Pirkka-Petri Lebedeff, ledende jurist, pirkka-petri.lebedeff(at)kommunforbundet.fi

Katariina Huikko, ledende jurist, katariina.huikko(at)kommunforbundet.fi

 

Läs mer

Tags