Dags att se över riskerna för dagvattenöversvämningar i kommunerna

Kommunerna ska se över den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar senast 22.12.2024.  Detta är en del av den regelbundet återkommande processen för hantering av översvämningsrisker enligt lagen om hantering av översvämningsrisker.

Utifrån bedömningen kan kommunen vid behov och då kriterierna uppfylls utse ett eller flera områden med betydande risk för dagvattenöversvämning. För ett sådant område ska en karta över översvämningsrisker utarbetas under 2025 och en plan för hantering av översvämningsrisker före utgången av 2027. Ingen kommun har utsett ett område med betydande risk för dagvattenöversvämning undet den första (2011) eller den andra (2018) planeringsperioden för hantering av översvämningsrisker.

Om de uppgifter som användes i den preliminära bedömningen under den föregående planeringsperioden 2018 inte har ändrats eller om ändringarna är små, räcker ett konstaterande av detta som översyn av den preliminära bedömningen i samband med beslutet. Beslutet ska hållas offentligt framlagt under minst 14 dagar.

De preliminära bedömningarna av översvämningsriskerna ska ses över vart sjätte år. Kommunförbundet och Finlands miljöcentral har ordnat utbildning om detta för kommunerna. Presentationsmaterial för evenemangen finns på webbsidan https://vesi.fi/hulevesitulvat

NTM-centralerna stöder kommunerna i bedömningsarbetet och kontaktpersonernas uppgifter finns på webbplatsen ovan. Det är bra om kommunen är i kontakt med NTM-centralen i ett tidigt skede om det finns planer på att utse ett område med betydande översvämningsrisk.

Finlands miljöcentral och Kommunförbundet utarbetade även hösten 2023 en uppdaterad promemoria som stöd för kommunernas preliminära bedömning av riskerna för dagvattenöversvämning. Promemorian har publicerats på webbsidan https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/hulevesien-hallinta

 

Översvämningskarta hjälper kommunerna

 Översvämningscentret publicerade i mars 2024 en allmän karta över dagvattenöversvämningar. Den hjälper kommunerna att identifiera översvämningsrisker till följd av kraftiga regn. Kartan omfattar alla tätorter och detaljplaneområden i Finland. Karttjänsten och information om geodatagränssnitt finns på webbsidan ovan.

I den preliminära bedömningen av översvämningsriskerna ska klimatförändringarna beaktas på lång sikt. Dagvattenöversvämningarna ökar i och med klimatförändringen. Till följd av klimatförändringen kommer den genomsnittliga nederbörden att öka med cirka 10 procent före utgången av århundradet. Enligt den senaste forskningen kan de kraftigaste störtregnen öka i styrka med upp till 30–70 procent på sommaren i jämförelse med nuvarande klimat.

Dagvattenöversvämningskartan beskriver eventuella riskområden för dagvattenöversvämningar i tätorterna med två olika nederbördshändelser för det framtida klimatet: statistiskt en gång per hundra år med upprepad nederbörd på (1/100a) 52 mm/h samt som jämförelse med ännu ovanligare nederbördshändelser på 80 mm/h.

Det är viktigt att beakta osäkerheter vid användningen av översvämningskartan. Kartan har betydande brister till exempel på grund av avsaknad av vägtrummor och dagvattenrör. Dagvattenavlopp har endast beaktats genom att använda standardförlust (mm/h) i bebyggda områden. En byggnadsspecifik granskning är således inte möjlig.

Om det i samband med kommunens bedömning av risken för dagvattenöversvämning finns frågor om användningen av översvämningskartorna kan man kontakta sakkunniga vid Finlands miljöcentral per e-post  mikko.sane@syke.fi eller roy.snellman@syke.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman