Ny delegeringshandbok förtydligar befogenhetsfördelningen i kommunerna

""

Vi har publicerat en ny delegeringshandbok (på finska) som riktar sig till dem som arbetar inom kommunernas förvaltning, förtroendevalda och personer som utvecklar kommunens verksamhet. Syftet med handboken är att förtydliga befogenhetsfördelningen i kommunen.

Delegering handlar om att överlåta makt. Befogenheter som genom lag har getts direkt till en viss kommunal myndighet kan inte delegeras. Om befogenheter däremot har getts allmänt till kommunen, kan fullmäktige genom förvaltningsstadgan delegera dem till en annan myndighet, såsom styrelsen, en nämnd eller en tjänsteinnehavare. 

– Detta kan låta enkelt, men i praktiken finns det ofta osäkerhet kring befogenhetsfördelningen. För att råda bot på denna osäkerhet har vi utarbetat en behändig delegeringshandbok, säger Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin.

Lättbegripliga tabeller hjälper vid befogenhetsfördelningen

I vår handbok kartlägger vi kommunernas alla sektorer och verksamhetsområden. I tabellform går vi igenom vilka befogenheter som kan delegeras och till vem. 

Vi reder också ut när befogenheter inte får delegeras. Om beslut fattas av en instans som enligt lag inte borde ha tilldelats befogenheter, upphävs beslutet i samband med besvär. Ofta kan det trots lagenlig delegering gå så att fel instans fattar beslut, vilket leder till att beslutet upphävs på basis av besvär.

– Vi vill hjälpa kommunerna att undvika dessa situationer genom att ge tydliga anvisningar och exempel i vår handbok. När beslutsfattarna vet exakt till vem befogenhet kan delegeras, undviker man onödiga klagomål och upphävanden av beslut. Detta sparar tid och resurser och säkerställer att kommunala beslut fattas rätt och effektivt, sammanfattar Sulin.

Bekanta dig med delegeringshandboken (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.