Minna Antila ja Mari Sjöström 7.6.2023

Hur växelvist boende inverkar på den grundläggande utbildningen väcker diskussion

Det blir allt vanligare att barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Även vid växelvist boende tycker föräldrarna i allmänhet att det är bra att barnet går i en och samma skola hela tiden. En del föräldrar upplever ändå att det är utmanande när barnet ska förflytta sig från två olika adresser till skolan. Om föräldrarna bor separat önskar de ofta att myndigheterna ska vara tillmötesgående och flexibla i sitt agerande. Vanligtvis ansöker föräldrarna om skolskjuts till förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen från två olika adresser.

Främjande av växelvist boende kräver nationella åtgärder

Sedan 2019 finns det bestämmelser om växelvist boende i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. I ett avtal om växelvist boende ska det antecknas vilketdera hemmet som ska anmälas som barnets officiella bostad. Om beslutet om växelvist boende fattas av en domstol ska barnets officiella bostad anges i beslutet. Vi vill påminna om att den här informationen är nödvändig och viktig även för organiserandet av den grundläggande utbildningen.

Kommunens uppgift är att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning för barn som bor i kommunens område i enlighet med lagen om grundläggande utbildning: kommunen anvisar barnet en närskoleplats eller en annan undervisningsplats utgående från barnets officiella bostad. Skolplatser ska anvisas jämlikt.

Eleven har rätt till skolreseförmån endast från den officiella bostaden. Reseförmån beviljas antingen på basis av resans längd eller för att vägen till skolan är alltför svår, ansträngande eller farlig med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter.

Ur kommunens synpunkt har detta ansetts vara en tydlig helhet, eftersom det är på kommunernas ansvar att upprätthålla nätverket av närskolor, det vill säga sörja för den grundläggande utbildningens tillgänglighet. På så sätt kan kommunen bäst förutse och planera de skolresor som ingår i elevens avgiftsfria grundläggande utbildning.

Det är bra att komma ihåg att kommunernas årliga skoltransportkostnader har stigit till cirka 200 miljoner euro för lite över 100 000 elever. Eftersom det handlar om en så omfattande helhet av tjänster måste man i vissa situationer uppmärksamma kraven i lagstiftningen, såsom upphandlingslagen.

Barnens boendearrangemang kan överskrida kommungränserna

Även förvaltningsdomstolarna har ansett att avgiftsfri skoltransport enbart från den ena förälderns hem inte kränker barnets i grundlagen tryggade rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning eller barnets rätt att träffa den förälder som barnet enligt befolkningsdatasystemet inte bor hos.

Om man vill förändra det nuvarande rättsläget och kommunens därav följande praxis måste man göra detta genom lagstiftning där bedömningar av myndighets- och kostnadseffekter beaktats, inte genom lokala lösningar.

För att förbättra situationen för barn med växelvist boende har det föreslagits att man utvidgar kommunernas transportskyldighet till elevens båda adresser. Det är dock bra att komma ihåg att barnens boendesituationer kan överskrida kommungränser.

Det är svårt att förutse ökningen av transportkostnaderna för växelvist boende, eftersom resorna måste skräddarsys inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, och familjernas situationer varierar.

Behovsprövat statsfinansierat stöd för skolresor?

Vi anser att man i första hand bör överväga ett alternativ där skolresekostnaderna för en av föräldrarna kompenseras med ett behovsprövat statsfinansierat stöd för skolresor.

Beslutet skulle inte inverka på kommunens skyldighet att upprätthålla sitt nätverk av närskolor och ordna skoltransporter från elevens officiella bostad. Effekterna av växelvist boende skulle enligt detta alternativ beaktas genom en ekonomisk kompensation till familjer på enhetliga grunder på en nationell nivå.

Diskrimineringslagen och rimliga anpassningar ska beaktas

Utöver lagen om grundläggande utbildning ska kommunerna som utbildningsanordnare nuförtiden även uppmärksamma kraven i diskrimineringslagen (2015) i sitt beslutsfattande om tjänster för elever med funktionsnedsättning.

Kommunens skyldighet att ordna avgiftsfri skolskjuts från en annan plats än elevens officiella bostad kan inte grunda sig på lagen om grundläggande utbildning. I och med detta ska kommunen separat bedöma om transport från en annan adress i elevens fall ska beviljas som en rimlig anpassning enligt diskrimineringslagen. Bestämmelserna om rimliga anpassningar baseras på en övergripande bedömning från fall till fall.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt nya årsboksbeslut 2023:38 att en elev på grund av sin allvarliga funktionsnedsättning och sitt behov av starkt stöd från en vuxen person i fråga om skolresornas belastning faktiskt var i en sämre situation än de elever som på grund av växelvist boende bor på olika ställen men inte har motsvarande hälsoproblem. Att ordna skoltransport även från den andra förälderns adress ansågs minska skolresorna belastning och stöda elevens funktionsförmåga. På detta sätt tryggas elevens rätt till grundläggande utbildning och till att framskrida i sina studier på ett jämlikt sätt med de övriga eleverna. De extra kostnaderna resorna föranledde kunde inte anses vara oskäliga för staden.

Kommunen skulle ordna skoltransport från den andra adressen som en skälig anpassning enligt diskrimineringslagen.

Kommunerna behöver god informationsstyrning för att kunna tillämpa diskrimineringslagen. Vi anser att detta förutsätter att myndigheterna samarbetar med att stödja och ge kommunerna tillräcklig handledning. 

Återhållsamhet vid utvidgningen av kommunernas uppgifter

Familjernas situationer och barnens boendearrangemang blir allt mer mångsidiga. Det finns många goda skäl att främja barnens rätt till båda föräldrarna och boendearrangemang som stöder detta.

Lagen om grundläggande utbildning fungerar bra vid växelvist boende. Eleverna anvisas en närskola att knyta an till. Som ett alternativ till att utvidga kommunernas lagstadgade uppgifter vill vi lyfta fram alternativet att lösa skolresefrågan på andra sätt.

Kort om skribenten

Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MariSjostrom

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe