Kyösti Värri, blogg 27.2.2024

Profileringslinjer allt vanligare inom gymnasieutbildningen

Denna vårs gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen pågår 20.2‒19.3.2024. De ansökningsobjekt för gymnasieutbildning som finns i den gemensamma ansökan erbjuder en god möjlighet att granska gymnasieutbildningen med tanke på det innehållsmässiga utbudet. Jag granskar här ansökningsobjekten för den utbildning som inleds hösten 2024 på läroanstaltsnivå, inte till exempel på verksamhetsställesnivå, eftersom endast en liten del av gymnasierna har flera verksamhetsställen som separata ansökningsobjekt. Jag granskar den egentliga ansökan som sker via den gemensamma ansökan, inte den kontinuerliga ansökan.

Nästan alla gymnasier erbjuder en allmän linje som ansökningsobjekt. I vårens gemensamma ansökan ledigförklaras sammanlagt 31 262 studieplatser vid 333 gymnasiers allmänna linje. I genomsnitt finns det alltså 94 gymnasieplatser att söka på de allmänna linjerna. Medianen är 72, vilket innebär att hälften av gymnasierna är sådana där det på den allmänna linjen finns färre studieplatser att söka än mediantalet. De krympande åldersklasserna i många regioner syns dock så att alla lediga studieplatser inte fylls vid alla läroanstalter.

Särskilda utbildningsuppgifter kräver ministeriets tillstånd

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 41 anordnare av gymnasieutbildning tillstånd för en särskild utbildningsuppgift inom gymnasieutbildningen. Studerande på linjer med en särskild utbildningsuppgift har möjlighet att på vissa villkor avvika från den riksomfattande timfördelningen. På dessa linjer med en särskild utbildningsuppgift kan totalt 4 602 studieplatser sökas i sammanlagt 85 olika ansökningsobjekt.

De nuvarande tillstånden för en särskild utbildningsuppgift inom gymnasieutbildningen beviljades hösten 2017. Därefter har det inte skett förändringar i antalet särskilda utbildningsuppgifter. Antalet allmänna linjer har däremot minskat på grund av förändringar i nätet av läroanstalter, eftersom antalet gymnasier har sjunkit med över hundra under 2000-talet.

Utbildningsanordnarna har inrättat profileringslinjer

Utöver de allmänna linjerna och linjerna med en särskild utbildningsuppgift finns det i utbudet ett stort antal profileringslinjer i den gemensamma ansökan. Dessa är linjer som utbildningsanordnarna har skapat genom egna beslut, på vilka de studerande kan välja studier med olika profilering. Dessa profileringslinjer avviker från de särskilda utbildningsuppgifter som undervisnings- och kulturministeriet beviljar på så sätt att studerandena följer den riksomfattande timfördelningen utan rätt att avvika från den. Linjerna får inte heller någon tilläggsfinansiering.

 Fördelningen av studieplatser och ansökningslinjer inom gymnasieutbildningen i den gemensamma ansökan våren 2024

Figur 1: Fördelningen av studieplatser och ansökningslinjer inom gymnasieutbildningen i den gemensamma ansökan våren 2024

Profileringslinjer som utbildningsanordnarna skapar genom egna beslut har blivit betydligt vanligare. I den gemensamma ansökan våren 2024 finns sammanlagt 164 profileringslinjer som ansökningsobjekt. Antalet har mer än fördubblats på tio år, eftersom 64 gymnasier erbjöd profileringslinjer som ansökningsobjekt i den gemensamma ansökan år 2014. Att profileringslinjerna blivit vanligare har varit en tydlig trend inom gymnasieutbildningen.

Även om det finns nästan hälften så många profileringslinjer som det finns allmänna linjer, är de i allmänhet små till antalet studerande. Hela 80 procent av de studieplatser som kan sökas via den gemensamma ansökan våren 2024 är på allmänna linjer och endast nio procent på profileringslinjer. Även om det finns dubbelt så många profileringslinjer som linjer med en särskild utbildningsuppgift, har de sistnämnda dock fler studieplatser att söka. 

Studieplatser på profileringslinjer inom gymnasieutbildningen i den gemensamma ansökan våren 2024

Figur 2: Studieplatser på profileringslinjer inom gymnasieutbildningen i den gemensamma ansökan våren 2024

På de profileringslinjer som utbildningsanordnaren beslutat om finns 3 381 studieplatser att söka. Eftersom det finns 164 profileringslinjer som ansökningsobjekt, har en profileringslinje i genomsnitt 21 studieplatser att erbjuda.  Medianstorleken på profileringslinjen som ansökningsobjekt är 18, dvs. hälften av profileringslinjerna har fler än 18 studieplatser och hälften färre än 18. 

Profileringslinjen kompletterar i allmänhet den allmänna linjen

I vårens gemensamma ansökan erbjuder 109 gymnasier minst en profileringslinje. Vanligen utgör profileringslinjen en komplettering till den allmänna linjen, eftersom sammanlagt 41 profileringslinjer har högst 10 studieplatser att söka.  Om gymnasierna har profileringslinjer, finns det i allmänhet bara en utöver den allmänna linjen. Vid ett enskilt gymnasium finns utöver den allmänna linjen som högst rentav fem profileringslinjer, men de har endast ett litet antal studieplatser att söka. 

Att profileringslinjerna blivit allt vanligare tyder på att de har ansetts ha en marknadsföringsbetydelse. Olika linjer med motions- och idrottsprofilering är vanligast, men bland de 164 profileringslinjerna förekommer många slags innehåll, allt från skrivarlinjen till tekniklinjen. Omfattningen på profileringen varierar också betydligt. Många profileringslinjer anknyter till styrkorna och möjligheterna på orten och även i verksamhetsmiljön i vidare bemärkelse.

I detta blogginlägg granskas profileringslinjerna när det gäller studieplatser i den pågående gemensamma ansökan. Det är dock en helt annan sak hur studerandena söker till profileringslinjerna. Exempelvis år 2023 fanns det i genomsnitt 0,8 förstahandssökande per studieplats vid profileringslinjerna. Vissa har varit mycket populära och andra mindre populära. Det fanns inte tillräckligt med sökande för alla profileringslinjer och en del linjer har också lagts ned under de senaste åren. 

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri