Kommunförbundets bloggar

Följ med Kommunförbundets bloggare i bloggserien På linjen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

För kommuninvånarna tar sig delaktigheten många olika uttryck – som deltagande, som tillhörighet till en samhällsgrupp eller en större helhet, som en möjlighet att bli hörd och påverka frågor som gäller en själv och den egna livsmiljön, som tillgång till tjänster och möjlighet att påverka dem

Skribent

Den närmaste tiden kommer garanterat att vara mycket lärorik och oroväckande med tanke på cybersäkerheten. Det krig som redan har pågått lågmält i flera år på webben eskalerar och får allt allvarligare former till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Även Finland är en part i den här konflikten

Att ordna skolgången för barn som får vård utom hemmet kan innebära avvikande arrangemang och vara en utmaning. Vi vill med detta inlägg lyfta fram ämnet för diskussion. Varje år går nästan 6 000 barn i läropliktsåldern i skola på sin placeringsort. Placeringsplatsen kan vara en fosterfamilj, ett

Skribent

De kommunala sysselsättningsförsöken startade för mindre än ett år sedan. Regeringen beslutade i halvtidsöversikten att ansvaret för att sköta sysselsättningen permanent skulle flyttas över till kommunerna under 2024. Kommunförsökens karaktär förändrades. Det blir ingen direkt övergång från

Nya Hilma fyller två år. Hilma har utvecklats från att vara en kanal för publicering av upphandlingsannonser till en gemensam plattform för upphandlare och anbudsgivare. Under 2021 har över 19 000 olika typer av annonser publicerats i Hilma och det sammanlaga värdet uppskattas till cirka 18

Skribent

En hållbar kommunal ekonomi eftersträvas i kommunernas strategier, förutsätts i statens framtidsutredningar och är också målet i forskningsrapporter. Ekonomisk hållbarhet för kommunerna lyfts fram också i Kommunförbundets mål för 2022. Det finns ingen vedertagen definition på en hållbar kommunal

Skribent

”I den utbildningspolitiska redogörelsen ger statsrådet riktlinjer för utvecklingen av utbildningen och forskningen så att de betjänar Finland, finländarna och det internationella samfundet på ett sätt som tryggar hållbar utveckling.” Dessa högtravande ord inleder sammanfattningen av Statsrådets

Skribent

Kommunförbundet är en intressebevakningsorganisation som har sakkunskap inom nästan alla livsområden. EU-intressebevakningen är en viktig del av vår bevakning av kommunernas intressen. När tillfälle ges vill jag påminna om att det mesta av det som beslutas i kommunerna på ett eller annat sätt kan

Skribent

Ansvaret för att ordna sysselsättningstjänster överförs i enlighet med regeringens riktlinjer från statens arbets- och näringsförvaltning till kommunerna 2024. Kommunernas roll när det gäller att främja den lokala livskraften kommer i och med reformen att stärkas ytterligare. Men vilka möjligheter

Välfärdsområdena inleder verksamheten från början av 2023. Före det görs både en sänkning av skattesatsen på riksnivå och en kommunspecifik överföringskalkyl. I kalkylerna ligger fokus på de ekonomiska uppgifter som kommunerna rapporterar för åren 2021–2022. På samma sätt som för ett år sedan finns

Skribent

I Kommunförbundet pågår två projekt för utveckling av informationsproduktionen och statistikföringen inom ungdoms- och kulturtjänsterna. Projekten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet samt Kommunförbundet och genomförs tillsammans med kommunerna och andra intressentgrupper. Det

Coronakrisen drabbade vårt kommunalval hårt - för det första blev valet framflyttat från april till juni och för det andra blev valdeltagandet rekordlågt. Inför vårt eget kommunalval kunde jag avundas Estland och Danmark som jag trodde skulle undgå coronans inverkan, eftersom de skulle gå till val