Projekt: Invånarfokus i vård- och landskapsreformen

Landskapets invånare engageras

Muutostukileimat

Kommunförbundets projekt Invånarfokus i vård- och landskapsreformen skapar verktyg för invånarinflytande i landskapet, stärkande av demokratin och kundorientering i planeringen av tjänsterna.

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur invånarnas möjligheter att delta och påverka kan tillgodoses i social- och hälsovårdstjänsterna, i beredningen av landskapens verksamhet och i den slutliga verksamheten.

Projektet bygger också upp partnerskap mellan landskap, kommuner, organisationer och staten.

Projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen ingår i Kommunförbundets förändringsstöd för vård- och landskapsreformen, och dess pilotskede genomförs åren 2017–2018.

Pilotlandskap

Varje landskap har unika verksamhetsbetingelser.  Även om landskapen har enhetliga förvaltningsstrukturer och beslutsförfaranden så har invånarnas behov betydande inverkan på hurdana social- och hälsovårdstjänster som särskilt efterfrågas i regionen, hur de planeras och hur de produceras. Därför använder landskapen sinsemellan olika metoder och verktyg för att främja invånarinflytande och delaktighet.

I projektets pilotverksamhet förbereder landskapen ett delaktighetssystem, inför delaktighetsmetoder och bildar påverkansorgan. Pilotlandskapen är följande:

  • Södra Karelen
  • Kajanaland
  • Mellersta Österbotten
  • Lappland
  • Birkaland
  • Norra Karelen
  • Norra Savolax
  • Satakunta

Handböcker och nyheter

Nyheter om projektets resultat publiceras på Kommunförbundets webbsidor. Länkar till handböcker och övriga nyheter hittar du nedan.

Närmare information i verksamhetsportföljen

Läs mera om bakgrund, mål och resultat för projektet Invånarfokus i vård- och landskapsreformen i Kommunförbundets finskspråkiga verksamhetsportfölj.

Handböcker och nyheter
tags