Bokföring och bokslut

Bokföring och bokslut

​På kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, bokföringslagen. Bokföringsnämndens kommunsektion ger anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bestämmelserna om bokslut och verksamhetsberättelse i bokföringslagen och kommunallagen.

I kommunens bokslut ingår balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En kommun som bildar en kommunkoncern tillsammans med sina dottersammanslutningar ska också upprätta ett koncernbokslut och ta in det i sitt bokslut.

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Kommunstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören eller borgmästaren.

På bokförings- och bokslutssidorna behandlas följande ärenden:

Bokföringsnämndens kommunsektion 

 • Uppgifter och sammansättning 
 • Gällande allmänna anvisningar 
 • Utlåtanden från kommunsektionen

Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk och annan balansenhet 

 • Bildande av en bokföringsmässig balansenhet 
 • Särredovisning 1.1.2020 och marknadsmässig prissättning
 • Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk 
 • Bokföring av upplösta affärsverk

Andra rekommendationer och publikationer som behandlar bokföring 

 • Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommunerna och samkommunerna (AURA)
 • Hur ersättningar som föranleds av asfaltkartelldomarna behandlas i bokföringen 
 • Budgetering och bokföring av pensionsförsäkringsavgifter 
 • Detaljer i bokföringen: 
  • Bikostnader för familjevårdares arvode 
  • Bokföringsanvisningar för Waltti-resekort inom kollektivtrafiken 
  • Bokslutsscheman på engelska 

 

Aktuellt:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering