Produkter som stöder ekonomistyrning

Tuotteet talousjohtamisen tueksi

Kommunalekonomiska enhetens sakkunnigservice fokuserar främst på:

budgetering och ekonomiplanering, bokföring och bokslut, koncernstyrning och ägarpolitik, kommunalekonomisk statistik, kommunalekonomin och staten, kostnadsberäkning, chefekonomens spalt, revision och kontroll, resultat, statsandelar, kapitalanskaffning och placeringsverksamhet samt skattefrågor.

Dessutom erbjuder vi följande tjänster som stöder ekonomistyrning.

Avgiftsfria tjänster:

* Taloustorstai-sändningar
Taloustorstai är en informationskanal som lyfter upp aktuella frågor och ger ett underlag för diskussion.

* Kommunens kostnadsstruktur service
Se vad servicen i din hemkommun kostar och jämför med andra kommuner.

Statsandelskalkylator
Kalkyleringsmodell för statsandelarna är ett kostnadsfritt verktyg som kommunerna kan använda för att uppskatta sin statsandelsfinansiering.

* Excel-tabeller till kostnadsberäkningshandboken 
Handboken i kostnadsberäkning ger anvisningar om jämförbar prissättning, bedömning av kostnadseffekten samt lönsamhets- och investeringskalkyler.

Avgiftsbelagda tjänster:

* Kommunspecifik skatteprognosfil
I den kommunspecifika skatteprognosfilen, som gjorts på basis av den landsomfattande prognosen, kan kommunernas ekonomiledning mata in lokala beräkningar för inkomstutvecklingen.

* Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader
Kommunalekonomiska enheten upprätthåller två Excelfiler med långa tidsserier över ekonomiska nyckeltal och nettokostnader för kommunerna. 

* Produktivitetsjämförelse i kommunerna
Produktivitetsjämförelsen gör det möjligt att mäta produktiviteten och resultaten inom äldreservicen, undervisningen och tekniska sektorn. 

* Kommunalekonomiskt konditionstest
Denna är en produkt för bedömning av kommunens ekonomi och livskraft med olika variabler ur flera synvinklar.

* Nätverksprojektet för kunskapsbaserad ledning - stöder kommunerna i den nya rapporteringen
Projektet stöder kommunerna med övergången till automatiserad ekonomisk rapportering, införandet av serviceklassifikationen och den långsiktiga balanseringen av ekonomin.

* Nätverksprojektet Hållbar kommunekonomi
Nätverksprojekt erbjuder kommunerna konkret stöd, kompetens och nya verktyg för att förbättra ekonomins hållbarhet och utbyte av bästa praxis.

Håll dig uppdaterad - bekanta dig också med dessa:

* Sändlistor inom kommunalekonomi
Genom avgiftsfria sändlistor får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt till din e-post. 

* Nyhetsbrev om kommunal ekonomi
Genom det avgiftsfria nyhetsbrevet får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt till din e-post 6-8 gånger om året. 

Kontaktuppgifter:

 

Kommunförbundet erbjuder
kommunalekonomiska sakkunnigtjänster
på direkt-adressen www.kommunforbundet.fi/ekonomi

tags
Sanna Lehtonen

Förnamn
Sanna
Efternamn
Lehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2079
Mobiltelefon
+358 50 575 9090
Ansvarsområden
  • statsbidrag
  • statsandelar
  • ekonomisk konsekvensbedömning
  • finansiella frågor i vårdreformen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi
Twitterkonto
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga