Informationsprodukter och informationstjänster

Analyser och datamaterial

Våra analyser och vårt informationsmaterial är visualiseringar och förädlade datahelheter som skapas utgående från offentliga öppna data, vår egen datainsamling och våra enkäter m.m., samt icke-förädlade data i tabellform och annat material:  

 • jämförelser, prognoser och tidsserier samt  
 • enskilda datatabeller, infografer, bilder och presentationsmaterial. 

Jämförelser, prognoser och tidsserier 

Visualiserad kommunspecifik information, även för jämförelser mellan kommuner och regioner och som stöd för förändring, erbjuder vi avgiftsfritt bland annat i följande tjänster, webbläsarbaserat: 

 • Kommunalekonomisk statistik: den senaste kommunalekonomiska statistiken enligt tema
 • Livskraftsindikatorn beskriver riktningen för kommunens livskraft. Med hjälp av den kan du undersöka en enskild kommuns livskraft jämfört med grannkommunerna eller andra kommungrupper. 
 • Kommunens kostnadsstruktur ger kommunspecifika ekonomiska uppgifter och beskriver kommunernas driftskostnader enligt uppgift. I tjänsten kan man jämföra brutto- eller nettokostnader antingen per invånare eller i absoluta tal. Tjänsten innehåller också en referensgruppsjämförelse med andra kommuner.  
 • Kommunavigatorn visualiserar befolknings- och ekonomiuppgifter kommunvis, med hjälp av kartan. Du får uppgifter om bland annat kommunens skattesats, kommunens lånestock eller nettoutgifterna för social- och hälsovården – och du kan jämföra uppgifterna med uppgifter från andra kommuner. Jämförelseuppgifter kan hittas som medeltal för landskapen och hela landet och som uppgifter om de kommuner som har de högsta och lägsta mätbara jämförelseuppgifterna.  
 • I Kommunfakta presenterar vi i allt större utsträckning statistikuppgifter om kommuner och landskap, bland annat befolkningsprognosuppgifter.  
 • Produktivitetsjämförelsen låter dig bekanta dig med produktivitetsutvecklingen för tjänsterna inom kommunernas äldreservice, undervisningssektor och tekniska sektor. Produktivitetsindexet möjliggör en uppföljning av produktiviteten och resultatutvecklingen i form av förändringar i kommunens egen produktivitet över tid. 
 • Kardiogram för valdeltagandet – se hur flitigt man röstade i olika kommuner
 • Partifördelnigen i välfärdsområdena.

Du kan också bekanta dig med våra analyser, jämförelseuppgifter och tidsserier eller annat informationsmaterial ämnesvis eller branschvis: Du hittar analyser och material om  

 • social- och hälsovård här,    
 • kommunernas ekonomi här,  
 • verksamhetsområdet samhälle och miljö här,   
 • urbaniseringen här,   
 • kommunalval, kommundemokrati och kommunernas ledningssystem här 
 • befolkningsutvecklingen här