Informationsprodukter och informationstjänster

Analyser och datamaterial

Våra analyser och vårt informationsmaterial är visualiseringar och förädlade datahelheter som skapas utgående från offentliga öppna data, vår egen datainsamling och våra enkäter m.m., samt icke-förädlade data i tabellform och annat material:  

 • jämförelser, prognoser och tidsserier samt  
 • enskilda datatabeller, infografer, bilder och presentationsmaterial. 

Jämförelser, prognoser och tidsserier 

Visualiserad kommunspecifik information, även för jämförelser mellan kommuner och regioner och som stöd för förändring, erbjuder vi avgiftsfritt bland annat i följande tjänster, webbläsarbaserat: 

 • Kommunalekonomisk statistik: den senaste kommunalekonomiska statistiken enligt tema
 • Livskraftsindikatorn beskriver riktningen för kommunens livskraft. Med hjälp av den kan du undersöka en enskild kommuns livskraft jämfört med grannkommunerna eller andra kommungrupper. 
 • Kommunens kostnadsstruktur ger kommunspecifika ekonomiska uppgifter och beskriver kommunernas driftskostnader enligt uppgift. I tjänsten kan man jämföra brutto- eller nettokostnader antingen per invånare eller i absoluta tal. Tjänsten innehåller också en referensgruppsjämförelse med andra kommuner.  
 • I Kommunfakta presenterar vi i allt större utsträckning statistikuppgifter om kommuner och landskap, bland annat befolkningsprognosuppgifter.  

Du kan också bekanta dig med våra analyser, jämförelseuppgifter och tidsserier eller annat informationsmaterial ämnesvis eller branschvis: Du hittar analyser och material om  

 • social- och hälsovård här,    
 • kommunernas ekonomi här,  
 • verksamhetsområdet samhälle och miljö här,   
 • urbaniseringen här,   
 • kommunalval, kommundemokrati och kommunernas ledningssystem här 
 • befolkningsutvecklingen här

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information