Kvalitetsrekommendationen för barnskyddet har uppdaterats – nu ingår även kvalitetskriterier för vården utom hemmet och tillsynen

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har uppdaterat kvalitetsrekommendationen för barnskyddet. Samtidigt har det utarbetats kvalitetskriterier för vården utom hemmet och tillsynen.

I den uppdaterade kvalitetsrekommendationen understryks ännu starkare än tidigare vikten av ett arbetssätt som bygger på mänskliga relationer, utgår från barnets behov och tillgodoser barnets rättigheter. Skyddsuppdraget fullgörs bäst när barnen, ungdomarna och deras närstående samt barnskyddspersonalen litar på varandra och samarbetar.

- Belastningen på de anställda inom barnskyddet är oroväckande i många kommuner. Läget kan dock underlättas genom många åtgärder. Att arbeta ensam och bära ansvar för svåra ärenden är en central belastningsfaktor. Enligt kommunernas bedömning är multidisciplinärt teamarbete ett arbetssätt som effektivt minskar belastningen och samtidigt ett fungerande sätt att utföra barnskyddsarbetet i kommunerna, konstaterar Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

De anställda bör få tillräckligt med tid för arbetet med barnen

I rekommendationen ligger tyngdpunkten på multidisciplinärt teamarbete. Ett multidisciplinärt team samlar det stöd som barnen och föräldrarna behöver i en sammanhängande tjänstehelhet.

Barnskyddet är organiserat på olika sätt i olika delar av Finland. På antalet klienter per anställd inverkar bland annat regionala och innehållsmässiga faktorer och faktorer som hänför sig till klientens servicebehov. I rekommendationen är utgångspunkten att det ska finnas högst 25 klienter per socialarbetare inom barnskyddet. Här beaktas översocialrådet Aulikki Kananojas förslag om dimensionering inom barnskyddets sociala arbete.

- De anställda inom barnskyddet utför ett ansvarsfullt arbete. De bör ha en genuin möjlighet att hjälpa och möta klienterna. Vi satsar på barnskyddet både genom kvalitetsarbete och genom att lagstifta om en personaldimensionering inom barnskyddet. Det lönar sig att satsa på barnskyddet, eftersom stöd i ett tidigt skede kan göra att tyngre, korrigerande insatser inte behövs, konstaterar familje och omsorgsminister Krista Kiuru.

Enligt regeringsprogrammet ska det föreskrivas genom lag om en minidimensionering av personal inom barnskyddet. År 2022 ska en anställd inom barnskyddet enligt lag få ha högst 35 barn som klienter och år 2024 högst 30 barn.

Rekommendationen är avsedd för i synnerhet barnskyddspersonal och beslutsfattare

Kvalitetsrekommendationen för barnskyddet styr utförandet och organiseringen av ett barn- och familjeinriktat barnskydd i Finland. Att ta del av kvalitetsrekommendationen är behövligt för bl.a. all personal inom barnskyddet, chefer inom barnskyddet samt tjänstemän och förtroendevalda som fattar beslut om resurserna för barnskyddet. Rekommendationen är också avsedd för barn och familjer och deras närstående så att de får veta vad de kan förvänta sig av ett barnskydd som håller hög kvalitet.

I rekommendationen beskrivs de principer som styr barnskyddsarbetet samt själva rekommendationerna uppdelade i följande avsnitt: delaktighet, servicesystemet, de yrkesutbildade personerna och arbetsorganisationerna inom barnskyddet, bedömning av servicebehovet samt kvalitetskriterier för och tillsyn över vård utom hemmet.

I rekommendationen betonas att allt bedömningsarbete som utförs i olika faser av barnskyddsprocessen utförs under tjänsteansvar.

Avsnitten om kvalitetskriterier för och tillsyn över vård utom hemmet är nya

Kvalitetskriterierna för vården utom hemmet skapar en allmän grund för en kvalitativ vård utom hemmet, som byggs upp individuellt för varje barn. I kriterierna betonas att individens välfärd ska garanteras, även om barnet växer upp i en barngrupp och en gemenskap.

För vården utom hemmet har det fastställts 12 kriterier samt olika aktörers ansvar för att dessa kriterier ska uppfyllas. Rekommendationen är att alla aktörer som ordnar, upphandlar, producerar eller övervakar vård utom hemmet ska beakta dessa kvalitetskriterier.

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund gav tillsammans ut Finlands första kvalitetsrekommendation för barnskyddet 2014. Innehållet i den första kvalitetsrekommendationen är fortfarande aktuellt i grunden. Under de senaste fyra åren har barnskyddet utvecklats genom brett samarbete mellan kommuner, landskap och riksomfattande aktörer, och detta arbete har nu beaktats i rekommendationen.

 

Ytterligare information

Marjo Malja, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 581

Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 482

Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig, Finlands kommunförbund, tfn 050 344 6884

 

Lastensuojelun laatusuositus (på finska)

 

Kvalitetsrekommendationen publiceras på svenska så snart som möjligt.

Etiketter