Arbetsplatserna och servicen äventyras vid de organisationer som producerar social- och hälsovårdstjänster – organisationerna behöver akut ett eget stödpaket

SOSTE Finlands social och hälsa rf, Välmåendebranschen HALI rf, Allians för Societala Företag, Tjänstemannaförbundet ERTO och Kommunförbundet kräver ett stödpaket för organisationer inom social- och hälsovården för att rädda de tiotusentals arbetsplatserna vid organisationerna och deras serviceproduktion för utsatta klienter.

SOSTE Finlands social och hälsa rf, Välmåendebranschen HALI rf, Allians för Societala Företag, Tjänstemannaförbundet ERTO och Kommunförbundet kräver att Finlands regering utan dröjsmål fattar beslut om ett stödpaket med särskild finansiering för organisationer inom social- och hälsovården. I det första skedet bör 20 miljoner euro reserveras för stödpaketet. Stödpaketet skulle underlätta de ekonomiska svårigheter som coronaepidemin orsakar och på så sätt bidra till att undvika en konkursvåg bland de organisationer som producerar sådan service.

Enligt organisationerna håller läget snabbt på att förändras till en kris. Det måste därför i brådskande ordning fås fram finansiering som fritt kan sökas. Finansieringen kan beviljas av Arbets- och näringsministeriet, Business Finland eller NTM-centralerna. Stödpaketet bör genomföras utan återbetalningsskyldighet.

Organisationerna och deras utsatta klientgrupper får inte lämnas ensamma

Organisationerna inom social- och hälsovården är stora producenter av rehabilitering, barnskydd, äldreomsorg, missbrukarvård, omsorger om utvecklingsstörda och boendeservice. Tjänsterna produceras av sammanlagt cirka 1 000 organisationer, av vilka cirka 800 på det sociala området. Verksamheten bedrivs inte med understödsmedel, utan huvudsakligen genom FPA:s, sjukvårdsdistriktens och kommunernas köpta tjänster. En del av verksamheten är nu avbruten och det finns inget inkomstflöde. FPA kan fortsätta utbetalningen åtminstone delvis, eftersom en del av närrehabiliteringarna har flyttats till en senare tidpunkt.

”De här organisationerna och deras utsatta klientgrupper får inte lämnas ensamma till följd av coronakrisen. Felet måste rättas till under riksdagens tilläggsbudgetbehandling eller senast i regeringens nästa tilläggsbudget i maj. En hel del problem har redan hopat sig för dem som har det sämst ställt. Spiralen måste brytas nu”, säger Jukka Tahvanainen, ordförande för SOSTE:s styrelse.

Organisationerna fruktar att en del aktörer lägger ned hela sin verksamhet eller går i konkurs. En sådan situation är ohållbar för kunderna som behöver servicen både nu och när krisen är över. Det måste vara möjligt att omedelbart erbjuda en del av tjänsterna till exempel på distans. För många av tjänsterna är organisationerna de enda serviceproducenterna.

”Organisationerna har i fråga om sina målgrupper en specialkompetens som riskerar att försvinna. De här verksamheterna stöds inte med lotterivinstmedel eller andra understöd”, säger Välfärdsbranschen HALI rf:s verkställande direktör Ulla-Maija Rajakangas.

På grund av läget är också tusentals finländares arbetsplatser i fara.

”Organisationerna inom social- och hälsovården sysselsätter tiotusentals personer i serviceproduktionen. De här arbetsplatserna måste nu tryggas för att undvika långvariga permitteringar och uppsägningar", säger Tjänstemannaförbundet ERTO:s ordförande Juri Aaltonen.

Svårast har de aktörer som har direkta avtal med FPA eller kommunerna och vars verksamhet har avbrutits. Deras fasta kostnader kvarstår, men de får inga inkomster. En del kommuner har gjort det möjligt att omvandla funktioner till distanstjänster, varvid en del organisationer har kunnat anpassa sin verksamhet enligt det.

Kommunförbundet har ett nära samarbete med organisationerna inom social- och hälsovården.

”Organisationerna är en betydande serviceproducent för kommunerna. Kommunerna klarar sig inte utan dessa tjänster. Organisationernas serviceproduktion måste tryggas under den här svåra tiden. Det är fråga om medborgarnas välbefinnande”, säger Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio.

Verksamhetsformen får inte vara en förutsättning för en fortsättning

Servicen produceras huvudsakligen av föreningar och stiftelser, endast drygt 70 organisationer har bolagiserat sin verksamhet eller en del av den. Den stödfinansiering som Finlands regering beslutat rikta till företagen (t.ex. Finnvera och Business Finland) står av någon anledning inte till förfogande för aktörer i förenings- och stiftelseform. Deras serviceproduktion saknar vinstsyfte.

”Till exempel en kurscentral som upprätthålls av en organisation inom social- och hälsovården får inte stöd om den är stängd eller om rehabiliteringsverksamheten har upphört. Men då motsvarande verksamhet drivs av ett företag, kan det få stöd från arbets- och näringsministeriet. Om organisationens serviceverksamhet gör stora förluster står hela organisationens existens på spel", konstaterar Pentti Lemmetyinen, styrelseordförande vid Allians för Societala Företag.

Storleken på det aktörsspecifika stödpaketet kan enligt organisationerna bedömas utifrån aktörens serviceavtal eller motsvarande avtal. Revisorerna kan vid behov försäkra sig om att stödfinansieringen är korrekt i efterhand när bokslutet färdigställs.
 

Vädjan har undertecknats av:

Jukka Tahvanainen, ordförande för SOSTE:s styrelse, tfn 040 900 4875
Ulla-Maija Rajakangas, VD för Välfärdsbranschen HALI rf, tfn 0400 374 164
Pentti Lemmetyinen, styrelseordförande vid Allians för Societala Företag, tfn 0400961469
Juri Aaltonen, ordförande för Tjänstemannaförbundet ERTO, tfn 040 553 8536
Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio, tfn 050 567 1624

Etiketter