Pressmeddelande, 

Coronastödet till ensamföretagare framskrider: kommunerna får finansiering och närmare anvisningar om ansökningsförfarandet

Kommunerna kan söka finansiering av staten i syfte att stödja ensamföretagare i coronavirusläget. Kommunerna ska inleda ansökan om stöd för ensamföretagare så snart som möjligt. Kommunerna informerar företagare i sitt eget område då ansökan inleds. Stöd kan sökas fram till den 30 september 2020.

Stödet för ensamföretagare grundar sig på den förordning som statsrådet godkände den 8 april 2020. I förordningen föreskrivs det om ändamålet med och användningsvillkoren för statsunderstödet för ensamföretagare. Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har gett kommunerna närmare anvisningar om ansökningsförfarandet.

Snart kan företagaren ansöka om stöd hos kommunen

Stödet för ensamföretagare är en ersättning av engångsnatur på 2000 euro som beviljas för kostnader som föranleds av ensamföretagares företagsverksamhet. Sådana kostnader är till exempel kostnader för lokaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bokförings- och kontorsutgifter. Stöd kan beviljas för kostnader som uppkommit under perioden 16.3.–31.8.2020.

Villkoret för att få stöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet. Med ensamföretagare avses en företagare som på heltid och ensam bedriver ekonomisk verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft. Med heltid avses att företagaren är registrerad enligt FöPL eller kan påvisa att den årliga inkomsten eller faktureringen omfattar minst 20 000 euro. Verksamhetens juridiska form och finansieringssätt inverkar inte på stödet. 

Enligt det senaste beslutet om förhållandet mellan stödet för ensamföretagare och arbetslöshetsförmånen för företagare ska dessa inte påverka varandra. En företagare kan ansöka om både stöd för ensamföretagare och utkomstskydd för arbetslösa. Dessa sammanjämkas inte, dvs. om man får det ena stödet påverkas inte det andra stödet eller stödbeloppet.

Kommunerna ska inleda ansökan för ensamföretagare så snart som möjligt. Ensamföretagare ska söka stödet i företagets hemkommun, dvs. i den kommun som angetts i företags- och organisationsregistret. Kommunerna får organisera ansökan på det sätt de anser lämpligt, antingen elektroniskt eller med pappersblanketter. Kommunerna ska ge företagarna råd vid ansökan och behandla ansökningarna i den ordning som de kommer in.

Kommunerna kan ansöka om finansiering hos arbets- och näringsministeriet

Kommunerna kan ansöka om statsunderstöd hos arbets- och näringsministeriet för att kunna bevilja stöd till ensamföretagare. Regeringen finansierar stöden med sammanlagt 250 miljoner euro. Ministeriet beviljar finansieringen till kommunerna som en kalkylmässig andel som är beroende av antalet ensamföretagare i kommunen. 

Kommuner kan om de så vill avtala om att stödbesluten ska skötas endast av en viss kommun. I så fall ska kommunerna informera företagarna om detta så att företagarna ansöker om stöd hos rätt kommun.

Kommunerna har fått närmare anvisningar och en modell för ansökningsblanketten för att kunna inleda ansökningsförfarandet.

Stödet beviljas för viss tid. Förordningen av statsrådet träder i kraft den 9 april 2020 och gäller till den 15 oktober 2020. Första gången arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet informerade om stödet för ensamföretagare var den 27 mars 2020. 

Ytterligare upplysningar:

Kommunernas frågor om ansökan om statsunderstöd:

Lasse Laitinen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7162
Jaana Lappi, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 2658
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 3532
Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, ANM, tfn 050 331 3791
Mikko Ojala, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 3506

Kommunernas frågor om förfarandet och beviljandet av stödet för ensamföretagare: 

Jarkko Huovinen, direktör för enheten för regioner och samhällen, Kommunförbundet, tfn 09 771 2550
Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, Kommunförbundet, tfn 09 771 2193
Kai Ketelimäki, jurist, Kommunförbundet, tfn 09 771 2088

Företagarnas frågor om ansökan:

Kommunerna informerar så snart som möjligt om rådgivningen i samband med ansökan

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 31.3.2020: 2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt
ANM:s pressmeddelande 3.4.2020: Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunenerna på grund av coronavirusläget

Läs mer om dessa teman