Pressmeddelande, 

Ett nytt program påskyndar sysselsättningen genom offentlig upphandling

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling, som inleddes i början av augusti, syftar till att man genom offentlig upphandling allt bättre ska stödja sysselsättningen. På så sätt skulle man kunna stödja till exempel partiellt arbetsföra personers tillträde till arbete.

Den offentliga upphandlingens totala värde uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. Merparten av detta belopp utgörs av tjänsteupphandlingar där sysselsättningsvillkoret delvis kan utnyttjas vid upphandlingen.

– När kommunerna konkurrensutsätter tjänsterna kan man bland annat sysselsätta partiellt arbetsföra, när sysselsättningsvillkoret fogas till konkurrensutsättningen. På detta sätt förbättras möjligheterna för dem som har en svagare ställning på arbetsmarknaden att få arbete, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

– Intresset för verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling har ökat. Verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling lämpar sig inte lika bra för alla situationer. Därför är vi även lyhörda för kritiska kommentarer, säger minister Haatainen.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för genomförandet av programmet som helhet och deltar i finansieringen av den riksomfattande samordningen. Projektet som inleddes 1 augusti 2020 genomförs av Finlands Kommunförbund.

– Kommunförbundet har utmärkta förutsättningar att ordna den riksomfattande samordningen, eftersom den verksamhetsmodell som sprids har ett centralt samband med utvecklandet av kommunernas strateginivå, uppgifterna för rådgivningsenheten för offentlig upphandling och främjandet av sysselsättningen, konstaterar Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Finlands Kommunförbund sprider till kommunerna en verksamhetsmodell där aktörerna är upphandlande enheter, arbets- och näringsbyråer, kommunernas sysselsättningsenheter, kommuner med kommunförsök och ett omfattande företagsfält. Utöver kommunerna beaktas också andra offentliga upphandlares möjligheter att använda verksamhetsmodellen.

Uppmärksamhet vid de samhälleliga konsekvenserna av offentlig upphandling

Sysselsättning är ett sätt att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Med socialt ansvarsfull offentlig upphandling avses att offentliga samfund tar hänsyn till vilka konsekvenser deras upphandling också har för det omgivande samhället. Socialt hållbara upphandlingar kan medföra besparingar med tanke på myndighetens helhetsuppgifter.

Den gällande upphandlingslagstiftningen gör det möjligt att tillämpa verksamhetsmodellen för sysselsättning genom upphandling.

Ytterligare information:

Piia Rekilä, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 3574

Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8073

Erja Lindberg, utvecklingschef, Finlands Kommunförbund, tfn 050 381 4096

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.