Pressmeddelande, 

Planläggning och upphandling förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar

Kommunerna bedömer att det bästa sättet att utveckla företagarnas verksamhetsförutsättningar är att med planläggning skapa attraktiva boendemiljöer och platser för företag samt att beakta lokala småföretag i upphandlingen. Andra viktiga åtgärder är rådgivning för att stödja företagen, invånar-, turism- och företagsmarknadsföring samt näringspolitiska utvecklingsprojekt.

Uppgifterna framgår av Kommunbarometern som Företagarna i Finland och Kommunförbundet lät göra i början av året. Den del som riktades till kommunerna besvarades av 63 procent av kommunerna.  

– Coronakrisen har visat hur viktiga kommunernas åtgärder är för företagens överlevnad. Kommunerna har ordnat företagsrådgivningstjänster och nedsatta hyror, bidragit till flexibla betalningstider och påverkat organiseringen av upphandlingen. I svaren som samlats in före krisen märks det långsiktiga utvecklandet av företagarnas verksamhetsmiljö och säkerställandet av ortens dragningskraft till exempel genom planläggning, säger Jarkko Huovinen direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet.

Företagsrådgivningen fungerar i kommunerna

Kommunerna upplever företagsrådgivningen som ett viktigt sätt att stödja företagens framgång och de som svarade på enkäten anser sig ha lyckats bra med uppgiften. Enligt svaren lyckas kommunerna nästan lika bra med att betjäna företag som överväger att etablera sig i kommunen.

I de öppna svaren lyftes flera framgångsrika utvecklingsprojekt fram, men en del tyckte att projektfinansiering kunde användas mer.

– Kommunernas mycket ansträngda ekonomi märktes också i svaren. Trots det säger 69 procent att satsningarna på utveckling av företagsverksamheten kommer att öka i någon form under de följande tre åren.

– Spridningen är störst om än inte stor i de svar som gäller utnyttjandet av högskolorna och yrkesutbildningen. Bristen på kunnig arbetskraft har i allt högre grad riktat kommunernas blickar mot utbildning. Särskilt för de små kommunerna är det en utmaning att utbildningsplatserna koncentreras, säger Huovinen.

Företagare stöds med hjälp av upphandlingar

De som besvarade enkäten anser att upphandlingar är en viktig åtgärd för att främja företagsverksamheten. Enligt enkäten har kommunerna bred kompetens inom upphandling men att den också kunde utvecklas. 

Endast 22 procent håller helt med om att upphandlingarna i den egna kommunen sköts så att också små företag har möjlighet att delta. Medan 62 procent anser att det ändå delvis sköts så i den egna kommunen.

– På grund av coronakrisen har den privata efterfrågan minskat snabbt. Den offentliga upphandlingen har just nu en exceptionellt stor betydelse för företagen, säger Huovinen.

Lokala modeller till hjälp vid utvecklandet av företagsverksamheten

Enligt enkätens öppna svar har kommunerna lyckats stödja utvecklandet av företagsverksamheten med olika lokala metoder.

– Bland metoderna kunde man nämna utnyttjandet av företagsservicesedlar samt ”Draknästet” i Pemar, som hade som mål att sammanföra investerare och företag som behöver kapital.

– I Södra Karelen har man också utvecklat ett innovations- och försöksekosystem MINT, där företagens utmaningar löses med hjälp av försök, säger Huovinen.

Närmare upplysningar:

Jarkko Huovinen, direktör för enheten Regioner och samhällen, tfn 09 771 2550, jarkko.huovinen(a)kuntaliitto.fi

Kommunbarometern 2020 har gjorts av IROResearch OY på uppdrag av Företagarna i Finland rf. Syftet med undersökningen var att utreda hur kommunen kunde förbättra företagens verksamhetsförutsättningar, organisationen av kommunens näringspolitik, locka kompetent arbetskraft och främja fungerande marknader och lyckad upphandling. Enkäten genomfördes elektroniskt 28.2–25.3.2020.

Enkäten besvarades av 285 personer från sammanlagt 194 kommuner, svarsprocenten var m.a.o. 63 procent. De kommuner som svarade har sammanlagt 4,29 miljoner invånare, vilket är 78 procent av hela landets befolkning.