Pressmeddelande, 

Strategiarbetet med Samarbetsforumet för offentlig upphandling framskrider: det tredje ledningsforumet koncentrerade sig på målsättningarna och de konkreta målen i strategin för offentlig upphandling

Forumet för ledning av strategiarbetet med Samarbetsforumet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi) sammanträdde den 11 februari för att bereda en nationell strategi för offentlig upphandling. Vid mötet diskuterades avsikterna med och målen för strategin samt åtgärdsförslag.  

Beredningen av den nationella upphandlingsstrategin inleddes hösten 2019. Kärnan i programmet Samarbetsforum för offentlig upphandling utgörs av Samarbetsforumet för offentlig upphandling som består av representanter för statens, kommunernas och anbudsgivarnas ledning. Vid det tredje forumet bekantade man sig närmare med avsikterna med och målen för strategin samt konkreta åtgärdsförslag. Målet med strategiarbetet är att öka upphandlingarnas samhälleliga genomslagskraft och hållbarheten hos den offentliga ekonomin. 

Centrala avsikter och målsättningar diskuterades vid mötet

Målsättningarna hänför sig till betydelsen av det strategiska ledandet av upphandlingar, till exempel utnyttjandet av effektivitetspotentialen med tanke på den ekonomiska hållbarheten och samhällsansvaret. Dessutom fäster man uppmärksamhet vid främjandet av innovationer samt vid upphandlingarnas ekologiska och sociala hållbarhet. Välfungerande och högklassiga upphandlingar som görs på ett inkluderande sätt och i samarbete med marknaderna prioriteras särskilt i avsiktsförklaringarna. 

Deltagarna framhävde vikten av strategiskt ledande av upphandlingar samt att upphandlingar görs på ett kompetent och professionellt sätt. Det framfördes dessutom att man som en del av strategiprocessen bör utreda möjligheterna att påverka de långa behandlingstiderna för besvär som gäller upphandlingar. 

Målsättningar som främjar avsikterna samt olika åtgärdsförslag diskuterades också. Det är enligt forumet viktigt att strategin är tillräckligt konkret så att upphandlingsenheterna ska kunna tillämpa den i praktiken utifrån sina egna utgångspunkter.  

Regionturné inleds  

Samarbetsforumet för offentlig upphandling ordnar under mars en regionturné där man besöker åtta orter runt om i Finland. Cheferna och upphandlingsexperterna vid de kommunala och statliga ämbetsverken samt tjänsteproducenterna och företrädarna för organisationerna kan under regionturnéns gång ta ställning till de föreslagna målen för utvecklandet av upphandlingen, föra fram en regional syn på helheten och lägga fram förslag till innehållet i strategin. Resultaten från regionturnén är av största vikt för att målen i Finlands första gemensamma strategi för offentlig upphandling ska kunna riktas och preciseras.  

Finlands gemensamma strategi för offentlig upphandling ska publiceras under hösten 2020. 

Läs mer: https://vm.fi/hankinta-Finland

 

Ytterligare information: 

Finansministeriet, Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi

Kommunförbundet, Katariina Huikko, ledande jurist, tfn 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi   

Tags