Pressmeddelande, 

Kalkylerna för social- och hälsovårdsreformen preciserades – kommunernas inkomster ökar från år 2023

Finansministeriet har upptäckt ett fel i planen för de offentliga finanserna för år 2022–2025. Felet har korrigerats, vilket leder till att statsandelen för kommunal basservice i prognosen för den kommunala ekonomin stiger med cirka 340 miljoner euro, dvs. 11 procent, från och med år 2023. Välfärdsområdena kommer inte att gå miste om beloppet eftersom felet inte påverkar kalkylen för överföringen av social- och hälsovården från kommunerna till välfärdsområdena.

Penningströmmarna och besluten för den kommunala ekonomin omsluter cirka 50 miljarder euro. Uppdelningen av beloppet mellan välfärdsområdena och kommunerna är en enorm helhet där penningströmmarnas omfattning och kalkylernas riktighet oundvikligen är förknippade med stora osäkerhetsfaktorer. Att felet konstaterats och korrigerats ökar förtroendet för att Finansministeriet upptäcker och rättar till problempunkter i enlighet med lagen.

Social- och hälsovårdsreformen ska vara neutral i förhållandet mellan kommun och stat år 2023. Reformen får inte försvaga den kommunala ekonomin, eftersom konsekvenserna för enskilda kommuner redan är stora och långvariga.

Felet syns i utvecklingsprognosen i höstens kommunekonomiprogram, där kommunernas inkomster från och med 2023 är cirka 340 miljoner euro för låga. Finansministeriet har dock publicerat nya kommunspecifika kalkyler över utgiftstrycket där felet har rättats till. Det lönar sig för kommunerna att använda de nya, korrigerade uppgifterna i sina ekonomiplaner.

Korrigeringen av felet undanröjer inte anpassningstrycket inom den kommunala ekonomin under de kommande åren. Trots korrigeringen underskrider finansieringen till kommunerna fortfarande det balansmål som regeringen satt upp för den kommunala ekonomin.

Felet i kommunernas statsandelar inverkar också på statens utgiftsnivå år 2023. Ramnivån kommer att korrigeras i planen för de offentliga finanserna nästa vår.

Läs mer:

Finansministeriets pressmeddelande

 

 

Närmare upplysningar vid Kommunförbundet:

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 09 771 2700

Olli Riikonen, specialsakkunnig, Enheten för livskraft och ekonomi, tfn. 09 771 2258

Minna Punakallio, chefekonom, Enheten för livskraft och ekonomi, tfn 09 771 2095

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman