Pressmeddelande, 

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026.

Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts.

De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Stora skillnader mellan olika områden

I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorienterat fungerar redan nu på landskapsnivå där som det är mest ändamålsenligt att organisera miljö- och hälsoskyddet inom ett större område.

Det bästa sättet att beakta de regionala skillnaderna är att ge kommunerna och välfärdsområdena möjlighet att sinsemellan komma överens om organiseringen av uppgiften.

– I städerna innebär större enheter inte längre ytterligare fördelar, utan tvärtom leder det till att processerna blir långsammare och att förmågan att tillgodose lokala behov försämras, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

Miljö- och hälsoskyddets funktioner bör bedömas uppgiftsvis

Till miljö- och hälsoskyddstjänsterna hör tillsyn av hälsoskydds- och tobakslagen, livsmedelstillsyn och veterinärvård. I synnerhet synergin mellan hälsoskyddet och kommunens miljöskydd, byggnadstillsyn, planläggning, vattentjänster och beredskap är uppenbar.

Samarbetet mellan planläggningen, byggnadstillsynen, miljövården samt miljö- och hälsoskyddet bör därför inte splittras på olika organisationer, utan verksamheterna bör kunna fortsätta i kommunerna nära utvecklingsobjekten. Det finns skäl för kommunerna att själva ha kompetens inom hälsoriktigt byggande, vilket skulle stödja planeringen av fastighetsunderhållet och reparationerna.

I fråga om veterinärvården och övervakningen av djursjukdomar och zonos kan det vara befogat att överföra uppgifter till välfärdsområdena, såsom arbetsgruppen har föreslagit i sin rapport. Veterinärvården bör därför granskas separat från det övriga miljö- och hälsoskyddet.

Organiseringen av miljö- och hälsoskyddet har utretts flera gånger. Utredningarna stöder för sin del bevarandet av miljö- och hälsoskyddet i kommunen (bl.a. statsrådets utredning från 2017). Kommunförbundet kartlade kommunernas synpunkter på organiseringen av miljö- och hälsoskydd med en enkät i december 2019. Av de kommuner som svarade på enkäten angav majoriteten, 58 kommuner, att de understöder kommunalt organiserat miljö- och hälsoskydd. Enkäten besvarades av 104 kommuner.

Närmare upplysningar:

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Jarkko Huovinen, direktör, tfn 040 531 6655

Kaisa Mäntynen, sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, tfn 040 703 6475

Etiketter