Pressmeddelande, 

Kommunerna börjar spara energi – enligt enkät har 84 % inlett utredningar

Kommunförbundet genomförde en energisparenkät bland kommunerna 26.8–5.9.2022. Enkäten besvarades av 80 företrädare för kommuner av olika storlekar.

Nästan alla som deltog ansåg att det behövs ytterligare energisparåtgärder (91 %). I 84 % av kommunerna pågår utredningar och beredningar för att hitta ytterligare energisparåtgärder och 12 % av kommunerna har redan beslutat om ytterligare sparåtgärder. Tre av fyra ansåg att det fortfarande finns potential för ytterligare besparingar trots de energisparåtgärder som vidtagits tidigare.

Bland sparåtgärderna understöddes mest energiinvesteringar (hindrande av värmeläckage, utökad LED-belysning, byggnadsautomation), minskad gatu- och vägbelysning, minskad belysning i parker, friluftsleder och idrottsanläggningar, minskad belysning i fastigheter och på gårdsplaner, anvisningar för dem som använder fastigheter samt sänkt rumstemperatur. Som möjliga åtgärder i simhallar uppgavs begränsningar i användningstiden för bastur och sänkt temperatur i bassängvattnet.

Kommunerna väntar sig att elpriset stiger i kommunernas avtal i år och nästa år. En fjärdedel bedömde att priserna kommer att stiga redan under innevarande år och 35 % att priserna stiger år 2023. Ungefär en fjärdedel bedömde att priserna stiger först år 2024. Kommunerna har skyddat sina elavtal på olika sätt.

Kommunernas beredskap för elavbrott måste bli bättre. I 16 % av de kommuner som svarade fanns en färdig plan för elavbrott och 46 % höll på att utarbeta en beredskapsplan. Hälften av kommunerna uppgav sig ha reservgeneratorer endast för de mest kritiska objekten. Totalt 69 % hade kontrollerat att de befintliga reservgeneratorerna var användbara.

Av de kommuner som besvarade enkäten ägde 66 % andelar i energibolag.

Material på finska:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman