Pressmeddelande, 

Kommunförbundet och Försvarsmakten undertecknade ett samarbetsavtal om kommuninvånarnas trygghet under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden

Finlands Kommunförbunds verkställande direktör Minna Karhunen och Arméstabens stabschef, generalmajor Jukka Jokinen undertecknade i dag i Kommunernas hus en samarbetspromemoria mellan kommunerna och Försvarsmakten.

Finlands kommuner och Försvarsmakten har kommit överens om samarbetsarrangemang genom en samarbetspromemoria som undertecknades 31.8.2023 i Kommunernas hus. Genom samarbetsarrangemangen mellan kommunerna och Försvarsmakten säkerställs genomförandet av modellen för övergripande säkerhet på lokal nivå.

Målet är att kommunernas funktionsduglighet och kommuninvånarnas levnadsmöjligheter ska tryggas både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden. Både kommunerna och Försvarsmakten främjar samverkan och samordning av beredskapen också med andra aktörer som ansvarar för säkerheten i samhället.

- Kommunerna i Finland måste vara beredda på allt. Det är viktigt att beredskapen främjas genom brett samarbete mellan alla myndigheter. Även i de svåraste situationer sköter kommunerna vitala funktioner och erbjuder kommuninvånarna trygghet, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Samarbetspromemorian är en allmän rekommendation om samarbete mellan Finlands kommuner och Försvarsmakten som beskriver den gemensamma visionen. De egentliga samarbetsavtalen ingås lokalt mellan enskilda kommuner och Försvarsmaktens truppförband med utnyttjande av rekommendationerna i samarbetspromemorian.

Samarbetet innebär till exempel lokala försvarsövningar, utrymmesreserveringar, planer för att trygga infrastrukturen och informationsutbyte mellan olika myndigheter.

- Genom övningar och gemensamma planer säkerställer vi att vi har förmåga att agera tillsammans och att medborgarnas vardag tryggas både under normala förhållanden och under undantagsförhållanden, säger Arméstabens stabschef, generalmajor Jukka Jokinen.

Finlands Kommunförbund rf och i synnerhet styrgruppen för Nätverket för säkerhet och kristålighet i kommunerna, som finns i anslutning till Kommunförbundet, svarade för beredningen av samarbetspromemorian för kommunernas del. Försvarsmakten företräddes å sin sida av Arméstaben.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman