Pressmeddelande, 

Enkäten om kommunernas kommunikation avslöjar:

Städer och kommuner använder redan i stor utsträckning artificiell intelligens i sin kommunikation – anvisningar för hela Europa på gång

En stor del av städerna och kommunerna i Finland använder eller planerar att snart använda verktyg baserade på artificiell intelligens i sin kommunikation. Av de 182 kommuner som svarade på Kommunförbundets enkät använder 35 procent artificiell intelligens och 22 procent planerar att börja använda den i sin kommunikation. Uppgiften framgår av Kommunförbundets enkät om kommunernas kommunikation som genomförs med två års mellanrum.

Användningen av verktyg som baserar sig på artificiell intelligens i kommunernas kommunikation.

Oftast används verktyg baserade på artificiell intelligens till planering och utformning av texter i kommunerna. Dessutom används artificiell intelligens som hjälp i meddelanden på sociala medier och i översättningar. En del av dem som svarade på enkäten använder AI-baserade applikationer också för att skapa och bearbeta bilder och för layout. 

Det finns också planer på att ta i bruk AI-applikationer på kommunernas webbplatser bland annat för att hitta information och producera innehåll.

– Användningen av artificiell intelligens blir allt vanligare i arbetslivet och kommunernas kommunikation ligger i framkant inom denna utveckling, konstaterar Tony Hagerlund, utvecklingschef för kommunikationen vid Kommunförbundet.

Endast fyra procent av kommunerna har interna riktlinjer eller anvisningar för användningen av artificiell intelligens. Tre av tio kommuner planerar att utarbeta riktlinjer.

– Användningen av artificiell intelligens har ännu inte reglerats nationellt eller på europeisk nivå. Därför är inte heller anvisningarna klara, varken i kommunerna eller på nationell nivå. Man kan till exempel kringgå dataskyddsproblem när man bara matar in offentlig eller snart offentlig information i AI, eller skapar något helt nytt, fortsätter Hagerlund.

Anvisningar för kriskommunikation i de flesta kommuner

Åtta kommuner av tio (79 %) har utarbetat anvisningar för kriskommunikation, och 13 procent planerar att göra det. Alla kommuner med fler än 20 000 invånare har anvisningar för kriskommunikation. 

Har kommunen anvisningar om kriskommunikation?

Regelbundet eller sporadiskt övas kommunikation i kris- och specialsituationer i största delen (85 %) av kommunerna. I de kommuner som har anvisningar för kriskommunikation är det mer sannolikt att krissituationer övas.

De som besvarat enkäten berättar om hur kriget i Ukraina påverkat kommunens kommunikation. Enligt dem har den internationella situationen i någon mån ökat behovet av kommunikation på främmande språk. En del kommuner har också antingen kommunicerat separat eller byggt upp webbplatser för flyktingar från Ukraina. Dessutom har mängden beredskapskommunikation ökat till följd av det världspolitiska läget.

I sex av tio kommuner deltar den kommunikationsansvariga i ledningsgruppens arbete

I ungefär hälften (48 %) är kommunens kommunikationsansvariga med i kommunens ledningsgrupp. Dessutom deltar den kommunikationsansvariga i ledningsgruppens arbete med närvaro- och yttranderätt i tio procent av de kommuner som svarade.

– Ledarskap och kommunikation är två sidor av samma mynt, att kommunicera är att leda, och det går inte att leda utan kommunikation. Det är viktigt att den som ansvarar för kommunikationen är med när olika alternativ diskuteras eller strategier utarbetas och inte bara blir informerad i efterskott, säger Hanna Kaukopuro-Klemetti, kommunikationschef vid Kommunförbundet.

Över hälften av kommunerna har flytt- eller investeringslockbeten

Sammanlagt 54 procent av kommunerna som svarat använder någon form av flytt- eller investeringslockbeten. Dessutom planerar åtta procent att införa sådana. Jämfört med för två år sedan verkar användningen av lockbeten ha blivit vanligare. Av de kommuner som svarade på enkäten år 2021 erbjöd drygt en fjärdedel (27 %) någon form av lockbeten. Oftast erbjuds billiga tomter (63 %), babypengar eller liknande (46 %) eller en välkomstgåva (37 %).

Sammanlagt 182 kommuner svarade på Kommunförbundets enkät om kommunernas webbkommunikation och användning av sociala medier. Svarsprocenten var 58,9 procent. Enkäten genomfördes i oktober–november 2023.

Närmare upplysningar:

Tony Hagerlund, utvecklingschef för kommunikation, Kommunförbundet, 050 526 2158 
Hanna Kaukopuro-Klemetti, kommunikationschef, Kommunförbundet, 050 597 4918
 

Läs mer om dessa teman