Pressmeddelande, 

Uppluckrad normstyrning för kommunerna ger effektivare och mer verkningsfulla tjänster

Toimitusjohtaja Minna Karhunen

Kommunförbundet är tillfreds med att regeringsprogrammet har flera skrivningar som ökar kommunernas spelrum. Regeringen tänker sätta igång ett program som ska luckra upp normstyrningen för kommunerna. I samband med programmet testas miniminivån för normstyrningen.

– Städerna och kommunerna är kapabla att själva hitta de mest effektiva, flexibla och verkningsfulla lösningarna när de ska tillhandahålla tjänster och utveckla sitt område. Kommunförbundets och kommunernas gemensamma mål har länge varit en mindre strikt reglering av kommunerna, dvs. mindre mikromanagement. Regeringsprogrammet möjliggör en långsiktig utveckling som utgår från kommunerna, kommenterar Kommunförbundets vd Minna Karhunen.

Ett steg i rätt riktning är också att tyngdpunkten i finansieringen till kommunerna håller på att flyttas från specifika statsunderstöd till icke-öronmärkta statsandelar.

– Det här är en välkommen riktlinje för finansieringen, eftersom den ger kommunerna större möjligheter att utveckla tjänsterna helhetsbetonat och planmässigt.

Efterlängtad reform av finansieringssystemet

Enligt verkställande direktör Minna Karhunen är det väldigt positivt att regeringen ska inleda en totalreform av statsandelssystemet och finansieringen till kommunerna. Systemet ska ändras så att det motsvarar kommunernas nya roll i och med välfärdsreformen och situationen när AN-reformen trätt i kraft.

Dessvärre ska statsandelsindex skäras ner med en procentenhet. Nedskärningen har dock inte särskilt stor inverkan på den kommunala ekonomin.

Begränsningarna för in house-bolag hotar drabba också fungerande kommunala tjänster

Begränsningarna för in house-bolagen förebådar ett omfattande beredningsarbete också i de nuvarande enheternas verksamhet. Regeringen vill begränsa den offentliga sektorns, dvs. också kommunernas möjligheter att producera stödtjänster hos in house-bolag, när det är fråga om tjänster för vilka det finns en fungerande marknad. En minimiägarandel på 10 procent ska införas för bolagen.

– En begränsning av möjligheterna att använda anknutna enheter leder till omfattande och arbetsdryga egendomsarrangemang. En kategorisk åtstramning av lagstiftningen om offentlig upphandling innebär i värsta fall att kommunerna i stället för att utnyttja marknaden utvidgar sin egen verksamhet, särskilt där det inte finns någon fungerande marknad, kommenterar Minna Karhunen.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, tfn 050 380 5907

Läs mer om dessa teman