Pressmeddelande, 

Undersökning: Livsmiljön förändras, vad innebär det för hälsoskyddet nu och i framtiden?

Tyttöoletettu vihreässä metsässä.

På grundval av de utredningar som gjorts i projektet Hälsoskyddet nu och i framtiden ska förändringarna i livsmiljön och utvecklingen av lagstiftningen beaktas i revideringen av hälsoskyddslagen. Hälsoskyddet är en viktig del i tryggandet av människors hälsa i livsmiljön. Kommunerna ansvarar för hälsoskyddstillsynen som sköts av miljö- och hälsoskyddsenheterna. Enligt 2022 års statistik användes 266 årsverken för hälsoskyddet i fastlandskommunerna och kommunernas driftskostnader för hälsoskyddet var cirka 18,2 miljoner euro. Projektet granskar Finlands nuvarande hälsoskydd och hur väl lagstiftningen fungerar. I delrapporten för projektet som nyligen publicerades beskrivs den nationella organiseringen av hälsoskyddet och hälsoskyddets uppgiftsområde ur myndigheternas och kundernas synvinkel.

Utvecklingsmål för hälsoskyddet: tydligare ansvarsfördelning och samarbete

 

1.   Tillsynens effektfullhet och enhetlighet: Tillsynsverksamheten för hälsoskyddet ska vara effektiv och enhetlig. Detta kan uppnås genom att undersöka ändringar i livsmiljön och tidigare tillsynsresultat och genom att bedöma den totala tillsynsbördan.

2. Ökad medvetenhet: Kännedomen om hälsoskyddet ska förbättras. Tydlig kommunikation och tydliga uppgifter är av central betydelse.

3.   Myndigheternas samarbete och ansvarsfördelning: Myndigheternas ansvarsfördelning ska förtydligas och samarbetet intensifieras. Till exempel vid övervakning av vattentjänster och i störningssituationer ska tillsynshelheten beaktas och en enhetlig lägesbild mellan olika myndigheter och aktörer säkerställas.

Ändringar i livsmiljön är globala, i projektet jämförs också Finlands och andra länders hälsoskyddslagstiftning. Målet är att hitta den bästa praxisen inom hälsoskyddet. 

Publikationen har utarbetats som ett led i verkställandet av statsrådets utvecklings- och forskningsplan 2023. 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman