Sakkunnigtjänster

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2019 följande utlåtena (nr 120-) Utlåtande 121/2019 : Utlåtande om hur nedskrivning av lån och ändring i grundkapitalet noteras i en samkommuns och dess medlemskommuners bokföring, 30.4.2019 Utlåtande 120/2019:

Arbets- och näringsminiseriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett utlåtanden sedan år 1996. De utlåtandena har grupperats på följande sätt: åren 2017- åren 2016-2011, utlåtandena114-97 åren 2010-2006, utlåtandena 96-76 åren 2005-2003, utlåtandena 75-60 åren 2002-1999, utlåtandena 59-38 åren

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 1998 följande utlåtena (nr 37-20) Utlåtande 37/ 1998 : Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999, 8.12

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2002-1999 följande utlåtena (nr 59-38): Utlåtande 59/ 2002 : Utlåtande om bokföring av kreditförluster som uppkommit i samband med företagssanering, 17.12.2002 Utlåtande 58

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2010-2006 följande utlåtena (nr 96-76) Utlåtande 96/ 2010 : Värdering av aktier som hör till finansieringstillgångar och bokföring av värdeförändringar, 2.11.2010 Utlåtande

Social- och hälsovården är det största verksamhetsområdet i kommunerna och en viktig del av det finländska välfärdssystemet. Social- och hälsovårdstjänsterna hör till befolkningens grundläggande rättigheter, och kommunerna har enligt lagen organiseringsansvaret för tjänsterna. Kommunerna kan

Finlands Kommunförbund arrangerar den nationella Demokratidagen i samarbete med Finansministeriet och Justitieministeriet. Demokratidagen 9.10.2019 År 2019 ordnas Demokratidagen 9.10 i Helsingfors. Anmäl dig senast den 1 oktober 2019 (på finska). Europarådets stadga om lokal självstyrelse öppnades

Den internationella primärvårdsklassifikationen (ICPC-2 © Wonca) är ett av de viktiga kodverken som används vid dokumentering av patientuppgifter i journalhandlingar. Med hjälp av ICPC-2 kan man registrera uppgifter om patientens hälsoproblem, symptom och besvär eller sjukdomar och åkommor.

Våra centralsjukhus och stora hälsocentraler har aktivt deltagit i programmet HOPE för expertutbyte inom den europeiska hälso- och sjukvårdsadministrationen. Programmet är avsett för anställda som har haft ledningsuppgifter i minst tre år eller på något annat sätt ansvarat för utvecklingen av

Föreningen HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation) grundades år 1966. Till föreningen kan nationella sjukhusförbund eller motsvarande aktörer i Europeiska Unionens medlemsstater ansluta sig. Kommunförbundet representerar Finland i HOPE, eftersom kommunerna äger hälsocentralssjukhusen

Enligt lagen syftar det fria bildningsarbetet till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället. Lag om fritt bildningsarbete

Sändlistan Komekon-l Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Via den kan vi snabbt och effektivt informera om ärenden som berör kommunalekonomin. Listan kan också användas av medlemmarna som diskussionsforum för att utbyta uppgifter och åsikter. Servicen

Genom nyhetsbrevet Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt i din e-post 6-8 gånger om året. Kommunekonomi är den svenskspråkiga motsvarigheten till nyhetsbrevet Kuntatalous. Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn. Beställ

I lagstiftningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bestäms om statsandelar eller finansiering per enhet. Det finns Lagen om statsandel för kommunal basservice och Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för finansiering till kommunerna. I

Från och med år 2018 är Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen (tidigare fullmäktige). Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Kommunförbundets