Sakkunnigtjänster

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också nyttiga diaserier och föreläsningsmaterial. Exceptionellt positiv utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin 15.10.2020: I samband med statens budgetproposition för 2021 publicerade

Exceptionellt positiv utvecklingsprognos för den kommunala ekonomin Översikten publicerad 15.10.2020 Goda nyheter för kommunerna från budgetmanglingen Översikten publicerad 23.9.2020 Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt

Från och med år 2018 är Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen (tidigare fullmäktige). Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Kommunförbundets

​Innehållet i nedanstående presentation: Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter (åren 2017-2022) Pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund (åren 2019-2021)

Källa: Kommunekonomiprogrammet hösten 2020 & Kommunförbundets kalkyler, 5.10,2020 Innehållet i pdf-presentation: Totalekonomiska prognoser Kommunernas och samkommunernas bruttoutgifter Kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter, förändring, % Kommunernas skatteinkomster Kommunernas och

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar. Statens budgetproposition består av en allmän motivering, en siffertabell och en detaljmotivering samt bilagor. I den allmänna

Kommunförbundet gör i samarbete med finansministeriet och skatteförvaltningen en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Skatteprognosen uppdateras 3-5 gånger per år och finns tillgänglig för alla som excel-fil på den här webbsidan. Skatteprognosfilen innehåller sammanlagt 6 tabeller

Länkarna på denna sida går till information på olika språk. Allmänt om tillgänglighet Bloggartiklar Kontrollera tillgänglighet Tillgänglighetsutlåtande Tillgänglig video! Tillgängliga dokument Bättre språk Skärmverktyg Facebookgrupper och sidor Nyhetsbrev Nyheter Allmänt om tillgänglighet

Höstens budgetmangling överraskade kommunerna och samkommunerna. Kommunernas besvärliga ekonomiska situation och de stigande kostnaderna till följd av coronan laddade förväntningarna på ett utökat coronastöd, men budgetmanglingen förväntades i övrigt bara dela ut knapphet och strama tyglar för både

Kommunförbundet verkar för att kommunernas och regionernas olikheter och kommunernas starka roll beaktas i beredningen av social- och hälsovårdsreformen. Reformen bör fokusera på primärvården och förebyggande åtgärder samt samordning av informationssystemen På den här sidan sammanställs aktuell

Föreningen HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation) grundades år 1966. Till föreningen kan nationella sjukhusförbund eller motsvarande aktörer i Europeiska Unionens medlemsstater ansluta sig. Kommunförbundet representerar Finland i HOPE, eftersom kommunerna äger hälsocentralssjukhusen

Här hittar du material relaterat till kommunalval 2021. Med den här länken kan du visa och ladda ner kampanjmaterial. Materialet finns på tre språk (finska, svenska och engelska).

Kommunerna tillhandahåller den lagstadgade basservicen för invånarna. Basservicen finansieras i huvudsak med kommunala skatter, statsandelar och serviceavgifter. Den viktigaste basservicen är: hälso- och sjukvård, såsom primärvård och specialiserade sjukvård socialvård, såsom barnskydd, äldreomsorg

I kommunalvalet 2017 ställde 33 618 kandidater upp, av vilka 8 999 valdes för mandattiden 2017–2021. Kandidatlistorna för kommunalvalet 2021 fastställs i mars nästa år. Fakta om fullmäktigeledamöterna under den pågående mandattiden Vid kommunalvalet 2017 utsågs sammanlagt 8 999 fullmäktigeledamöter

Följande kommunalval förrättas den 18 april 2021. Då har alla finländska medborgare i som fyllt 18 år möjlighet att välja sin representant i kommunens beslutsfattande organ. Kommunalvalet är för oss ett närdemokratiskt val där vi väljer de beslutsfattare för de frågor som ligger närmast vårt dagliga

Kommunen skapar grunden Följande kommunalval förrättas den 18 april 2021. I valet påverkar kommuninvånarna vem som representerar dem i kommunens beslutsfattande organ.