Sakkunnigtjänster

Aktuellt Reformen av AN-tjänsterna 2024: Frågor som ska beaktas i kommunernas samarbetsavtal Ny publikation: Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Anvisning om vad som ska beaktas i kommunernas samarbetsavtal (pdf) Vår anvisning från maj baserar sig på Kommunförbundets allmänna anvisning

Förbundsdelegationen är Kommunförbundets högsta beslutande organ. Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Kommunförbundets förbundsdelegation väljs genom medlemsröstning vart fjärde år

Riksdagen godkände bygglagen 1.3.2023 samt lagen om datasystemet för den byggda miljön 24.2.2023. I samband med behandlingen av bägge lagar godkändes också ändringar i markanvändnings- och bygglagen. Samtidigt ändrades namnet till lag om områdesanvändning. En lag som hör samman med bygglagen är

Kommunförbundets mål är att lagstiftningen om den byggda miljön ska vara enhetlig och fungera som helhet. Tjänster inom den byggda miljön är markpolitik, planläggning och tomtservice, kommuninfrastruktur och lokaler, byggnadstillsyn och miljöskydd samt informationshantering i anslutning till dem

Taloustorstai är en informationskanal som lyfter upp aktuella frågor och ger ett underlag för diskussion. Taloustorstai behandlar aktuella teman i kommunekonomin under ledning av sakkunniga vid Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet. Med anledning av flera förfrågningar informerar vi om

Till följd av att arbetsmarknaden förändras försvinner en del arbetsuppgifter och yrken, nya uppstår och de yrken som kvarstår förändras på djupet på kort tid. Detta medför ett omfattande behov av omskolning och fortbildning, som kan tillgodoses genom olika former av kontinuerligt lärande och

Kommunförbundet arrangerar kommunernas digitaliseringsvecka under andra veckan i juni 2023. En del av veckan är också Kommunernas digitaliseringdagar som arrangeras av FCG. Vad står på programmet?? Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver

Fullmäktige ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet samt utövar kommunens högsta beslutanderätt. Fullmäktige beslutar vilka organ kommunen ska ha samt hur befogenheterna och uppgifterna ska fördelas mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Fullmäktige har allmän kompetens att besluta om

Kommunens organ och ledningen av kommunens verksamhet regleras i kommunallagen. Fullmäktige antar kommunens förvaltningsstadga som innehåller behövliga bestämmelser om hur förvaltningen och verksamheten ska ordnas, till exempel organen och ledningen kommunstyrelsens ordförandes uppgifter och

Syftet med Finlands Kommundirektörer rf är att främja en allsidig utveckling av kommunernas, kommunalförvaltningens och kommundirektörernas ställning och intressen. Det centrala är bland annat frågor som gäller kommundirektörernas utveckling i arbetet, arbetshälsa och anställningstrygghet

På den här sidan samlas Kommunförbundets svar på frågor som ställts under informationstillfällena för AN-tjänsterna 2024. 31.3 AN-reformen på svenska Hur vet man vem och hurdant kunnande som överförs från TE byråerna till kommunerna? Frågor som berör personalärenden finns på webbplatsen här under

Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stödja en mångsidig utveckling av individens personlighet och sociala kompetens samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället. Läroanstalter för fritt bildningsarbete är

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn. Den kommunala småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen bildar en enhetlig, sammanhängande verksamhet. I Finland erbjuds offentlig småbarnspedagogik av kommunala eller

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt för sådana elever i övriga årskurser som omfattas av särskilt stöd. Kommunen beslutar om ordnandet av verksamheten och dess omfattning. Det är frivilligt för barnen att delta i

Gymnasieutbildning är allmänbildande utbildning som ger färdigheter för studier efter gymnasiet, i synnerhet studier som siktar till högskoleexamen vid universitet eller yrkeshögskolor. Kommunerna eller andra aktörer är inte skyldiga att ordna gymnasieutbildning. För att ordna gymnasieutbildning

Yrkesutbildning och yrkesinriktade examina höjer och upprätthåller befolkningens yrkeskompetens samt ger möjlighet att påvisa yrkesskicklighet oberoende av hur den förvärvats. Anordnarna av yrkesutbildning har till uppgift att säkerställa kompetensen hos arbetskraften i regionen, utveckla arbets-

Det finns 22 yrkeshögskolor i Finland, vitt utbredda runtom i landet. Yrkeshögskolorna har en viktig roll när det gäller att stödja och utveckla livskraften i kommunerna och regionerna. Utbildningen präglas av fokus på arbetslivet, vilket gör att de som utexamineras från yrkeshögskolorna stödjer och

Bestämmelser om förskoleundervisning finns i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Året innan läroplikten börjar ska barnen delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås. Förskoleundervisningen omfattar minst 700 timmar om