Sakkunnigtjänster

Välkommen till chefekonom Minna Punakallios spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också matnyttigt föreläsningsmaterial och diaserier. Nyheter och meddelanden Budgetpropositionen för 2020 överlämnad Finansministeriets pressmeddelande 7.10.2019 På finska: Hallituksen

​Innehållet i nedanstående PowerPoint-presentation: Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2017-2022 Pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund

Kommunförbundet har uppdaterat de preliminära kommunvisa statsandelskalkylerna för 2020 enligt Finansministeriets budgetförslag (7.10.2019). Kommunförbundet publicerade 8.5.2019 sina första preliminära statsandelskalkyler för år 2020. Beräkningarna kommer att uppdaterats i november 2019. De slutliga

Bloggar, kolumner och artiklar 2019 * Minna Punakallio: Kommunerna måste vara noga med vilka projekt de tar sig an Kommuntorget 8.10.2019 * På finska: Punakallio: Miten jaksottuu hallituksen tulevaisuusinvestointien rahoitus? Nettiartikkeli Kuntalehdessä 8.10.2019 * På finska: Budjettiriihessä

Skatteprognosfil har uppdaterats den 8.10.2019 Inga större ändringar till den senaste, september-månads skatteprognosfil. I kommunalskatten har underskottet i förskottsinnehållningarna år 2019 uppskattats till 600 miljoner euro på grund av skattekortsreformerna. Skattekortsreformen är en bestående

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar. Statens budgetproposition består av en allmän motivering, en siffertabell och en detaljmotivering samt bilagor. I den allmänna

Välkommen att länka till Kommunförbundets innehåll på din webbplats. Nedan finner du länkar till RSS-flöden med centralt innehåll från webbplatsen www.kommunforbundet.fi . Om du använder länkarna på en öppen webbplats, ange källan. Nytt från Kommunförbundet Aktuellt från Kommunförbundet

I tjänsten hittar du information om kommuner och regioner i tabell- och figurform. Tidsserierna i tjänsten går i de flesta fall tillbaka till 1990-talets början. Informationen uppdateras årligen från Statistikcentralens databas. Vi uppdaterar helheten med Kommunfakta, detta är en arbetsversion. I

Den största förändringen i befolkningsstrukturen i Finland och hela Europa är befolkningens stigande ålder. Andelen pensionärer ökar kraftigt samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar. Andelen barn och unga minskar och någon betydande förändring i nativiteten är inte att vänta. Du hittar

På denna sida presenteras befolkningsprognoser fram till år 2040. Datan kommer från Statistikcentralens prognoser från september 2019.

Livskraftsindikatorn säger åt vilket håll kommunen är på väg. Du kan undersöka en enskild kommuns livskraft jämfört med grannkommunerna eller andra kommungrupper. Livskraften har bedömts bland annat enligt förändringar i befolkningen, arbetsplatserna och utbildningsgraden. Ett positivt värde visar

Utbildning och lärande möjliggör för var och en att växa som människa och leva ett gott liv och vara delaktig i samhället. En läroplansbaserad kontinuitet mellan olika utbildningsstadier och en obruten studieväg ökar elevens och studerandens välmående. Tillgången till utbildning är en av 2020-talets

Bildningstjänsterna är av stor betydelse för kommuninvånarnas välfärd. I en framgångsrik och välmående bildningskommun är kommuninvånarna aktivt med och bygger upp sin välfärd. Kommuninvånaren upplever sig vara en viktig del av samhällsgemenskapen. Invånaren inkluderas i verksamheten och erbjuds

Riktlinjer för bildningen är Finlands Kommunförbunds bildningspolitiska program, där riktlinjerna för Kommunförbundets centrala mål inom bildningspolitiken dras upp fram till 2030. Programmet baserar sig på Kommunförbundets strategi 2017–2021 Finlands framgång skapas lokalt. Med hjälp av