Sakkunnigtjänster

Kommunförbundets kommunikation står till tjänst under hela sommaren. Du kan kontakta den 26.7–6.8.2021 följande kommunikationssakkunnig Stiina Torkkel, tfn 040 528 5359, Stiina.Torkkel@kommunforbundet.fi Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Här kan du

Uttrycket digital hälsovård väcker många frågor. Kommer sjukskötare och läkare att ersättas av robotar? Blir patienter i fortsättningen tvungen att sköta alla sina ärenden på webben? Kommer folk alls träffas i framtiden, eller avstår man från möten med hänvisning till sparskäl? Är den digitala

Man bör aldrig underteckna eller på annat sätt godkänna ett avtal utan att omsorgsfullt ha läst alla avtalsvillkor, bilagor och/eller hänvisningar till allmänna avtalsvillkor. Eftersom kommunerna betraktas som näringsidkare har de inte samma rätt som konsumenter att återta en rättshandling. Ett

Officiella utlåtanden från Kommunförbundet relaterade till propositionerna för vårdreformen och material från olika höranden har samlats på den här sidan. Materialet är till störta delen på finska. Kommunförbundets utlåtande om förslaget för organiseringen av social- och hälsovård och

Denna lista innehåller länkar till material på olika språk. Allmänt om tillgänglighet Accessibility in Government This is for everyone: documenting how we're rebuilding inclusive digital services across the UK Government. Being Accessible When Driving Website Traffic From Social Media A potential

Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst för kommunerna och samkommunerna. I jämförelsen följs produktivitetsutvecklingen för olika tjänster upp över tid. Kommunförbundet har utvecklat produktivitetsmått tillsammans med kommunerna, Finansministeriet och olika sakkunnigorganisationer

Kandidaterna i förbundsdelegationsvalet ställs upp enligt valkrets. Valkretsstämmorna godkänner kandidatlistorna för sin valkrets inför förbundsdelegationsvalet. Vid Kommunförbundets förbundsdelegationsval kan en kandidatlista lämnas in av: ett registrerat parti som är representerat i fullmäktige i

Kommunikationstjänsterna omfattar presstjänst och aktualiteter stöd för kommunernas kommunikation varumärkesarbete som på ett allmänt plan gör kommunernas röst hörd och betonar det viktiga arbetet som utförs i kommunerna. Presstjänst och aktualiteter Bland aktualiteterna finns bland annat

Nätverken och evenemangen är tjänster som riktar sig till våra medlemmar och avtalskunder och de är mötesplatser för ömsesidig påverkan och utveckling. Nätverk Våra tiotals nätverk samlar kommunala aktörer från hela landet. Våra plattsformsbaserade nätverk är bland annat kommuntypsnätverket sektor-

Förbundets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet främjar utvecklingen i kommunerna och hela kommunsektorn. Vi skapar förutsättningar för en hållbar och effektiv utveckling i kommunerna. Vi stödjer kommunerna i deras strävan och verksamhet för att stärka invånarnas välmående och

Rådgivningens tjänster är personliga och digitala sakkunnigtjänster för våra medlemmar, avtalskunder och andra kunder. Rådgivningens tjänster är allmänna rådgivningstjänster personliga rådgivningstjänster för kommuner samt sakkunnig- och konsultationstjänster. Allmänna rådgivningstjänster Våra

Kommunförbundets presentationsmaterial kopplat till vårdreformen hittar du samlat på denna sida. Större delen av materialet finns endast på finska.

Kommunförbundet tillhandahåller förändringsstöd vid genomförandet av reformen till sina medlems- och avtalspartnerorganisationer och de nya välfärdsområdena. Förändringsstödet baseras på behoven som framkommit i komunsektorn. På denna sida samlar vi uppdaterad information om förändringsstödet. Vi

Arbetet tar sig nya uttryck i kommunerna. Med vilka former av kompetens och kunnande svarar kommunerna på förändringarna i arbetslivet? Kommunförbundets och KT Kommunarbetsgivarnas gemensamma projekt ”Digitalisering i det kommunala arbetet” öppnar en dörr till digitaliseringen i kommunsektorn. Under

/* Style inputs, select elements and textareas */ input[type=text], input[type=email], select, textarea{ width: 100%; padding: 12px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; box-sizing: border-box; resize: vertical; } /* Style the label to display next to the inputs */ label { padding: 12px 12px

Från och med år 2018 är Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen (tidigare fullmäktige). Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Kommunförbundets

De kommunala social- och hälsovårdstjänsterna är i regel avgiftsbelagda, vilket betyder att en avgift som ett organ i kommunen eller samkommunen fastställer tas ut av den som använder servicen. Lagstiftningen om klientavgifter innehåller i allmänhet maximiavgiften för tjänsterna. Vissa tjänster