Sakkunnigtjänster

Ett klart och tydligt språk och i synnerhet ett begripligt myndighetsspråk är individens rätt. Klarspråk ger invånarna möjlighet att påverka ärenden och få sin röst hörd. Ärenden som är avsedda att vara gemensamma försöker man göra gemensamma med hjälp av språket. God förvaltning är till stor del en

De första preliminära kalkylerna av statsandelarna till kommunerna för år 2020 publicerades 8.5.2019. Kalkylerna uppdaterats kommunvis i juni och september 2019. Enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar kommer kommunernas statsandelar att öka med 994 miljoner euro (+12 %, 181 €/inv.) från

Familjens inkomster och storlek inverkar på klientavgifternas storlek inom småbarnspedagogiken. Klientavgiften bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Som familjens inkomster vid barndagvård beaktas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster för

Ett barn som behöver särskilt stöd kan delta i småbarnspedagogik som ordnas med stöd av lagen om småbarnspedagogik eller delta i småbarnspedagogik av rehabiliteringsskäl. Kommunerna tillhandahåller småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård, lekparker och klubbverksamhet. Barn under skolåldern har

Kommunen kan själv bestämma vilket kollegialt organ som ska sköta de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om småbarnspedagogik (36/1973) och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). Kommunförbundet och Institutet för hälsa och välfärd THL har följt situationen inom

Lagen om barndagvård ändrades till lagen om småbarnspedagogik den 1 augusti 2015. Förordningen om barndagvård är oförändrad. I praktiken infördes ändringar i de första 11 paragraferna. Därtill har paragraferna 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik ändrats så att alla barn från och med 1 augusti

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas ( lag om småbarnspedagogik 1 §). I Finland erbjuds offentlig småbarnsfostran inom kommunal eller privat dagvård, grundläggande

Det uppstår ofta diskussioner om vad som är ett korrekt antal barn på ett daghem och hur många anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som kan anses vara tillräckligt. Saken är inte alltid så enkel, eftersom det i samma grupp kan finnas barn i olika åldrar som deltar vid olika tider

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 2019 följande utlåtena (nr 120-) Utlåtande 121/2019 : Utlåtande om hur nedskrivning av lån och ändring i grundkapitalet noteras i en samkommuns och dess medlemskommuners bokföring, 30.4.2019 Utlåtande 120/2019:

Arbets- och näringsminiseriets Bokföringsnämndens kommunsektion har gett utlåtanden sedan år 1996. De utlåtandena har grupperats på följande sätt: åren 2017- åren 2016-2011, utlåtandena114-97 åren 2010-2006, utlåtandena 96-76 åren 2005-2003, utlåtandena 75-60 åren 2002-1999, utlåtandena 59-38 åren

Välkommen till Minna Punakallios chefekonomi i Kommunförbundet spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också matnyttigt föreläsningsmaterial och diaserier. Nyheter och meddelanden Ramarna för den kommunala ekonomin klarar inte nya nedskärningar , nyhet från kommunsektorn

​Innehållet i nedanstående PowerPoint-presentation: Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2016-2021 Pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund, procent av lönerna

Kultur är en del av alla människors vardag och alla har rätt till kulturtjänster oberoende av bostadsort och livssituation. I framtidens kommun har kulturtjänsterna en allt större välfärdsfrämjande betydelse både i arbetet och under fritiden. Kulturtjänsterna förbättrar människornas livskvalitet och

Finlands Kommunförbund har i samarbete med de större kommunerna utvecklat indikatorer för kulturtjänster och insamling av kostnadsuppgifter. I arbetet har uppföljningen och utvärderingen av ekonomin och verksamheten inom kulturbranschen beskrivits och indikatorer och praktiska redskap som kommunerna

Kulturtjänsterna är en lagstadgad uppgift för kommunen (laki kuntien kulttuuritoiminnasta166/2019). Till kommunens kulturverksamhet räknas verksamheten i kulturnämnder eller i andra nämnder som sköter kulturfrågor och de enheter inom kulturväsendet med personal som är underställda nämnderna. Till

Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika konstområden som i första hand riktar sig till barn och unga. Undervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig själva och att söka sig till yrkesutbildning och utbildning på