Sakkunnigtjänster

Kommunförbundet och Folktinget har under våren 2022 skapat ett nytt nätverk för presidierna i de tvåspråkiga välfärdsområdenas nationalspråksnämnder. Tanken med nätverket är att skapa samarbetsstrukturer mellan välfärdsområdena och vara ett bollplank. Folktinget och Kommunförbundet har också en bred

Finlands Kommunförbund har under våren 2022 skapat ett nytt nätverk för de 49 svensk-och tvåspråkiga kommunernas kommunfullmäktige- och styrelseordföranden på svenska. Målet med nätverket är att skapa samarbete och diskussion mellan kommunerna. Programmet hålls på svenska men under diskussionen får

Kommuner kan komma överens om att låta en samkommun sköta någon uppgift för deras räkning. En samkommun är en självständig juridisk person med ett verksamhetsområde som framgår av grundavtalet. Samkommunen har egna organ och egen personal. Den är en form av offentligrättsligt samarbete mellan

Kommunerna är en betydande skattetagargrupp: andelen av kommunalskatten är ca 60 procent för inkomstskatten och också av samfundsskatten riktas ca 30 procent till kommunerna (åren 2012–2015). Skatteinkomsterna utgör i snitt hälften av kommunernas inkomster, så skatterna har en betydande inverkan på

Kommunförbundet gör i samarbete med finansministeriet och skatteförvaltningen en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Skatteprognosen uppdateras 3–5 gånger per år och finns tillgänglig för alla som excel-fil på den här webbsidan. Skatteprognosfilen innehåller sammanlagt 6 tabeller

Material från Kommunmarknadens seminarier på svenska: Filerna är i PDF-format. Vi har försökt se till att de är tillgängliga, men om du stöter på något problem med att använda dem, tveka inte att kontakta oss! 14.9.2022 - Smart anpassning 14.9.2022 - Lilla ekonomilördag 14.9.2022 - Hur påverkar kris

Statsandelarna betalas till kommunerna och övriga mottagare som en klumpsumma senast den 11 varje månad. Statsandelsfinansieringen är en allmän inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Den som får statsandel får alltså själv bestämma hur finansieringen ska användas. Mer

Vårt mål är att vara en inflytelserik partner för våra medlemmar och kunder. Vi vill lyssna på våra kunder och vi påverkar tillsammans med kommunerna. Nätverken är en central plattform som förenar oss och våra kunder. Våra viktigaste nätverk är våra kommunmedlemmars gemensamma nätverk, det vill säga

Kommunen skapar grunden. Kommunförbundets nätverk och evenemang stöder kommunerna. Våra nätverk erbjuder kompetens och utbyte av erfarenheter som stöd i det dagliga arbetet. Du kan också delta i intressebevakningen. Tillsammans har vi större genomslagskraft! Nätverken och evenemangen är tjänster som

Det svenska teamet och Kommunförbundets sakkunniga betjänar kommunerna på svenska. Förutom sakkunnigservice på svenska ansvarar vi för utbildning, information och utvecklingsarbete på svenska.

Välfärdsområdena inleder 1.1.2023 sitt viktiga arbete för att trygga tillgången till grundläggande och likvärdiga tjänster för medborgarna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Eftersom Kommunförbundet är en förening som ägs av kommunerna, kan förbundet inte betjäna välfärdsområdena

Kommunens miljö- och hälsoskydd ska ha en tillsynsplan som det behöriga organet godkänt och som styr den regelbundna tillsynen. Planen ska omfatta hela lagstiftningen om miljö- och hälsoskyddet. Kommunen ska också godkänna en taxa där storleken på avgifterna för tillsyn, godkännande och behandling

Vad är social hållbarhet? Social hållbarhet är ett delområde inom hållbar utveckling vid sidan av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kärnan i den sociala hållbarheten är samhällelig rättvisa och delaktighet som iakttas i kommunernas egen verksamhet. Social hållbarhet är ett övergripande fysiskt

Kommunförbundet har sammanställt uppgifter om social- och hälsovårdsförvaltningen i alla kommuner utom de åländska. Uppgifterna uppdateras årligen i enlighet med organisatoriska förändringar. Uppdateringarna baseras på de meddelanden som skickats till Kommunförbundet om ändringar i förvaltningen, på

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Här kan du beställa Kommunförbundets pressmeddelanden via nyhetsbyrån STT. I bildbanken (Flickr) finns bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga.