Sakkunnigtjänster

Vad är social hållbarhet? Social hållbarhet är ett delområde inom hållbar utveckling vid sidan av ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kärnan i den sociala hållbarheten är samhällelig rättvisa och delaktighet som iakttas i kommunernas egen verksamhet. Social hållbarhet är ett övergripande fysiskt

Kommunförbundet har sammanställt uppgifter om social- och hälsovårdsförvaltningen i alla kommuner utom de åländska. Uppgifterna uppdateras årligen i enlighet med organisatoriska förändringar. Uppdateringarna baseras på de meddelanden som skickats till Kommunförbundet om ändringar i förvaltningen, på

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Här kan du beställa Kommunförbundets pressmeddelanden via nyhetsbyrån STT. I bildbanken (Flickr) finns bilder av våra direktörer och en del av våra sakkunniga. Kontaktuppgifter under sommaren Under sommaren kan du

Kommunmarknaden är det enda forumet för den offentliga förvaltningen i Finland där alla kommunala förvaltningssektorer är representerade. Dessutom deltar statsförvaltningen och ett stort antal företag och föreningar i evenemanget. Kommunförbundet och Kuntalehti arrangerar Kommunmarknaden tillsammans

Skapande av allmänna förutsättningar för motion och idrott Kommunen ansvarar för att skapa förutsättningarna Kommunerna har i uppgift att skapa allmänna förutsättningar för motions- och idrottsutövning på det lokala planet. Kommunerna ska skapa dessa förutsättningar genom att tillhandahålla motions-

Enligt huvudregeln ska ett beslut om tjänstetillsättning motiveras. I motiveringen ska det anges vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har tillämpats. Den prövningsrätt som kommunernas och välfärdsområdenas myndigheter har vid

Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandatperiod går ut när förbundsdelegationen valt nästa styrelse. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden

Förbundsdelegationen är Kommunförbundets högsta beslutande organ. Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Kommunförbundets förbundsdelegation väljs genom medlemsröstning vart fjärde år

Kommunen måste reagera omedelbart på avtalsbrott och andra brister. Om man dröjer för länge med reklamationen kan man förlora rätten att åberopa felet i fråga. Reklamation betyder att man lämnar ett skriftligt klagomål om bristerna i den köpta varan eller tjänsten. Reklamationen ska göras genast

Kommunens verksamhet och ekonomi styrs med hjälp av en ekonomiplan som utarbetas för minst tre år framåt. Ekonomiplanens första år är budgetåret. Fullmäktige ska före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret med beaktande av kommunkoncernens ekonomiska ansvar

Vid genomförandet av vårdreformen överförs ansvaret för uppgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet till de nya välfärdsområdena 1.1.2023. Denna förändring berör nästan 200 000 anställda och över 200 uppgifter överförs från nuvarande ansvarsorganisation. När det gäller

Finland är enligt grundlagen indelat i kommuner, vilkas förvaltning ska grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Bestämmelser om de allmänna grunderna för kommunernas förvaltning och om uppgifter som åläggs kommunerna utfärdas genom lag. Kommunerna har beskattningsrätt och staten

Kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av