Sakkunnigtjänster

För att livskraften ska främjas effektivt behövs det likriktade åtgärder inom olika sektorer. För att åtgärderna ska vara verkningsfulla krävs det kännedom om lokala förhållanden och förmåga att samordna åtgärder till en helhet med starka synergieffekter. Samordningen kräver en strategisk vision av

Vi önskar att ni sänder fakturorna i första hand som e-faktura. Uppgifter för e-faktura Nätoperatör/förmedlare: Tieto Förmedlarkod i bankförbindelseprogrammet (Finvoice): Tietos förmedlarkod är 003701011358 E-fakturaadress: TE003709261514 Organisation som faktureras: Suomen Kuntaliitto ry

EU:s allmänna dataskyddsförordning har tillämpats nationellt från den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska varje myndighet och varje offentligt organ som behandlar personuppgifter utnämna ett dataskyddsombud. Kommunförbundet bildar ett nätverk för dataskyddsombuden i förbundets medlemskommuner.

Har ni bland era förtroendevalda en person som föredömligt förbättrar samarbetet och bygger framtiden? Kommunförbundet delar i år för första gången ut priset Årets fullmäktigeledamot. Med tävlingen vill Kommunförbundet fästa uppmärksamhet vid lokal demokrati och lyfta fram det viktiga arbete som de

Välkommen till Minna Punakallios chefekonomi i Kommunförbundet spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också matnyttigt föreläsningsmaterial och diaserier. Nyheter och meddelanden Bred rapport om pensionssystemen ute på remiss , nyhet från kommunsektorn publicerad 13.3.2019

Kommunnyheter och pressmeddelanden 2019 * Bred rapport om pensionssystemen ute på remiss Nyhet från kommunsektorn publicerad 13.3.2019 * Krisläge för den kommunala ekonomin: Två av tre kommuner har negativt resultat Pressmeddelande publicerat 13.2.2019, Ilari Soosalu, Mikko Mehtonen och Minna

Här hittar du bilder av Kommunförbundets direktörer och en del av våra sakkunniga. Fotografierna får fritt användas för journalistiska ändamål. Bilderna får däremot inte användas för kommersiella ändamål eller på ett vilseledande sätt. ​ Ifall du behöver Kommunförbundets logo, vänligen kontakta Nina

Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) trädde i kraft i början av 2017. Enligt den kan kommunen ta ut en avgift för material som återlämnas försent, för reserverat material som inte avhämtats och andra prestationer som inte enligt lagen är avgiftsfria. I lagen hänvisas till lagen om verkställighet

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja energistöd inom ramen för sina årliga anslag. Också Europeiska Unionen kan bevilja finansiering för energi. Kommunernas investeringar i energisparande och energiproduktion Kommunernas och företagens investeringar i energisparande och produktion av förnybar

Matnyttig föreläsningsmaterial och diaserier åren 2018-2019 På finska: Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti Juha Sipilän hallituksen finanssipolitiikasta 23.1.2019 , diaesitys julkaistu 24.1.2019 På finska: BKT:n kehitys , diaesitys julkaistu 17.1.2019 På finska: Nettoluotonanto ,

På denna sida finns det uppgifter i databasform om hur länge kommunala handlingar ska förvaras. Småbarnspedagogik Anvisningarna om förvaringstider vid landskapsförbunden. Databasen innehåller Riksarkivets föreskrifter om uppgifter i handlingar som ska förvaras bestående och minimirekommendationer om

Sedan februari i år är jag sakkunnig i energifrågor vid enheten Regioner och samhällen. Jag kommer från Motiva Ab där jag jobbade med sakkunniguppgifter kring energianvändning och bioenergi inom trafiken. Jag har arbetserfarenhet också inom tekniska sektorn vid Lappträsk kommun och av utveckling av

Offentlighetsprincipen Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheter offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. I den allmänna lagstiftningen regleras myndighetshandlingars offentlighet i offentlighetslagen. Var

Kommunernas verksamhet baserar sig på offentlighetsprincipen. De får tillika allt fler begäranden om uppgifter. Myndighetshandling eller inte? När en begäran att få ta del av en handling riktas till kommunen är det första steget för kommunen att utreda om begäran gäller en myndighetshandling eller

De kommunala organisationernas webbkommunikation påverkas av både den lagstiftning och de rekommendationer som reglerar den offentliga förvaltningens verksamhet samt de allmänna förväntningarna på webbkommunikationen. Webbplatsen ger kommunen en kanal för uppdaterad och kostnadseffektiv

Från och med år 2018 är Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen (tidigare fullmäktige). Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Kommunförbundets

Jävet gäller alla behandlingsskeden från beredning till verkställighet. Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende tillkommer beslutet i oriktig ordning. Ett beslut som tillkommit i oriktig ordning kan hävas om ändring söks i det. En jävig fullmäktigeledamot får inte delta i behandlingen

Syftet med jävsbestämmelserna är att trygga en oberoende behandling av ärendena och trygga förtroendet för att beslutsfattandet sköts klanderfritt. Om en person har ett sådant förhållande till ett ärende som behandlas av en myndighet eller till en part i ärendet att förhållandet äventyrar personens