Sakkunnigtjänster

Bloggar, kolumner och artiklar åren 2019-2017 Bloggar, kolumner och artiklar 2019 På finska: Puheet kuntien vahvistamisesta muuttuivat nipistämiseksi – Kuntatalous viime vuonna pohjalukemiin Nettiartikkeli Kuntalehdessä 22.1.2019 Bloggar, kolumner och artiklar 2018 På finska: Kokonaisulkoistukset

Systemet för socialjour i Finland har i huvudsak byggts upp under 2000-talet. Som stöd för organiseringen av systemet publicerade Kommunförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet år 2005 handboken ”Brådskande socialtjänster. Organisering av socialjour”, SHM handböcker 2005:9. Enligt handboken

Välkommen till Minna Punakallios chefekonomi i Kommunförbundet spalt! Jag behandlar här aktuella ekonomiska frågor. Här finns också matnyttigt föreläsningsmaterial och diaserier. Nyheter och meddelanden Lägre pensionsavgift och sjukförsäkringsavgift för kommunala arbetsgivare 2019 Nyhet från

Kommunerna kan ta ut samma avgifter som också i övrigt tas ut för social- och hälsovårdstjänster. Det finns separata bestämmelser om klientavgifter för tjänster som ordnas under den lagstadgade ledigheten för närståendevårdare som ingått avtal med kommunen och om klientavgifter för tjänster som

Finlands Kommunförbund arrangerar den nationella Demokratidagen i samarbete med Finansministeriet och Justitieministeriet. Demokratidagen 9.10.2019 År 2019 ordnas Demokratidagen 9.10 i Helsingfors. Meddelande öppnas i maj. Temat för veckan för lokal demokrati presenteras i mer detalj senare under

Matnyttig föreläsningsmaterial och diaserier åren 2019-2017 På finska: BKT:n kehitys , diaesitys julkaistu 17.1.2019 På finska: Nettoluotonanto , diaesitystä päivitetty 17.1.2019 ja 15.8.2018 På finska: Pääekonomistin katsaus , luentomateriaali Kuntamarkkinoilla 12.-13.9.2018 På finska: Hallituksen

Arbete mot korruption Kommunförbundet medverkar aktivt i arbetet mot korruption. Målet är att öka den etiska hållbarheten, transparensen och öppenheten i verksamheten och beslutsfattandet i kommunalförvaltningen. Kommunförbundet är medlem i Justitieministeriets samarbetsnätverk som arbetar mot

Socialförsäkringsavgifterna för år 2019 har fastställts. De kommunala arbetsgivarnas och Kevas övriga medlemssamfunds socialförsäkringsavgifter sjunker till i genomsnitt 24,29 procent i förhållande till den lönesumma som utgör grunden för avgiften. År 2018 var de indirekta kostnadernas andel 25,29

​Innehållet i nedanstående PowerPoint-presentation: Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2016-2021 Pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund, procent av lönerna

Besluten om kommunernas statsandelar för år 2019 gjordes den 31.12.2018. Kommunerna beviljas sammanlagt 8 389 miljoner euro i statsandelar år 2019 (8 458 miljoner år 2018). Kommunernas statsandelar minskar med -70 miljoner euro (- 0,8 %, 13 €/inv.) jämfört med år 2018. Statsandelen år 2019 påverkas

Kommunens allmänna kompetens har tolkats höra till kärnan i den kommunala självstyrelsen. Så länge som kommunen har existerat i sin nuvarande form har dess uppgift varit att främja sina invånares välfärd och vidta åtgärder i syfte att uppnå detta mål. Lagstiftningen om kommunens allmänna kompetens

Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Styrelsens mandatperiod går ut när förbundskongressen valt nästa styrelse. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden. Styrelsen har

Från och med år 2018 är Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen (tidigare fullmäktige). Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Förbundsdelegationen består av 76 ledamöter som representerar kommunerna. Kommunförbundets

Hållbarheten i den kommunala ekonomin bör tryggas vid förändringar • Nya fenomen – såsom förändringarna i arbetslivet, digitaliseringen och delningsekonomin – utmanar skattesystemet och finansieringen av hela den offentliga sektorn i framtiden. Kommunernas finansieringssystem måste utvecklas så att

Kommunförbundet eftersträver en nationell vision av framtidens kommun. Den gemensamma synen på en kommun med självstyrelse och kloka värderingar bör utvecklas genom att överskrida regeringsperioderna parlamentariskt i samarbete med kommunerna. Kommunal självstyrelse är handlingsfrihet och ekonomiskt