Bokföring och bokslut

Bokföring

​På kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, bokföringslagen. Bokföringsnämndens kommunsektion ger anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av bestämmelserna om bokslut och verksamhetsberättelse i bokföringslagen och kommunallagen.

I kommunens bokslut ingår balans- och resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. En kommun som bildar en kommunkoncern tillsammans med sina dottersammanslutningar ska också upprätta ett koncernbokslut och ta in det i sitt bokslut.

Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Kommunstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad. Bokslutet undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och kommundirektören eller borgmästaren.

På bokförings- och bokslutssidorna behandlas följande ärenden:

Bokföringsnämndens kommunsektion 

Ekonomistyrning för kommunalt affärsverk och annan balansenhet 

Andra rekommendationer och publikationer som behandlar bokföring 

tags

Särredovisning av företagshälsovård 1.1.2017

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016

Utlåtande 114 om bokföringen av semesterpenningar i bokslutet 2016

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016

Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016

Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner på svenska har utkommit

Nyhet från kommunsektorn, publicerad 25.10.2016