Statistik och informationskällös

Organisationer som för statistik över småbarnspedagogik och undervisnings- och kulturtjänster

Opetus ja kulttuuri tilastokuva

Kommunförbundet är ingen statistikförande myndighet och samlar heller inte in officiella uppgifter om småbarnspedagogik eller undervisnings- och kulturtjänster.

Det finns bestämmelser i lag om utarbetande av statistik inklusive uppgiftsinsamling, om behandling av uppgifter, skyldighet att lämna uppgifter och om förhandlingsskyldighet. Centrala lagar om statistikföring är statistiklagen (280/2004) och för de uppgifter som gäller statsandelssystemet för undervisnings- och kulturtjänster lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

 

Statistik över småbarnspedagogik

Uppgifter om småbarnspedagogiken samlas in bland annat i Statistikcentralens insamling av uppgifter för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i sin statistik över verksamheten inom socialservicen också uppgifter om småbarnspedagogik. Institutet för hälsa och välfärd, Statistikcentralen och Utbildningsstyrelsen publicerar i samarbete uppgifter om kostnaderna och antalet barn inom småbarnspedagogiken i sina egna statistiktjänster.

Indikatorbanken SOTKAnet är en informationstjänst som THL tillhandahåller. Uppgifterna i SOTKAnet baserar sig på uppgifter som THL och andra organisationer inom social- och hälsovårdssektorn samlar in. I SOTKAnet finns det också uppgifter om småbarnspedagogik från olika år och olika regioner.

SOTKAnet

THL Småbarnspedagogik 2016

Organisationer och tjänster som för statistik över undervisningsverksamheten

Statistikcentralen

Statistikcentralen genomför varje år ett stort antal uppgiftsinsamlingar som gäller kommunerna och samkommunerna och sammanställer registeruppgifter. Viktiga uppgiftsinsamlingar och viktig statistik om undervisnings- och kulturverksamheten är bland annat statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och insamlingen av uppgifter om elever och studerande per utbildningsanordnare och läroanstalter samt statistiken över befolkningens utbildningsstruktur.

Statistikcentralens statistik över ämnesområdet Utbildning innehåller uppgifter om:

 • antalet elever och studerande
 • sökande till utbildning, nya studerande, avbrott i studier och utexaminerade på olika utbildningsnivåer
 • specialutbildning
 • antalet skolor och läroanstalter
 • ämnesval
 • utbildningsekonomi
 • sökande till utbildning och antagna studerande
 • befolkningens utbildningsstruktur

Utbildningsstatistik

Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen samlar in prestations- och kostnadsuppgifter som gäller statsandelssystemet inom bland annat allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete, bibliotek och kultur.

Utbildningsstyrelsen publicerar uppgifter om bl.a.:

 • antalet elever, studerande och andra prestationer
 • Kostnadsuppgifter
 • Uppgifter om pris per enhet och finansiering

Finansieringssystemet för undervisnings- och kulturverksamhet, rapporter (på finska)

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

Utbildningsstyrelsens gemensamma informationstjänst Vipunen

Vipunen on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tietopalvelu, jonka tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Tiedot ovat julkisia.

Vipunen

Regionförvaltningsverkens Patio-system

Regionförvaltningsverkens (AVI) uppgifter omfattar bland annat utvärdering av hur basservicen inom undervisnings- och bildningsväsendet utfallit i regionerna och hur likvärdigheten uppfyllts. Statistiktjänsten Patio innehåller bland annat statistik och geografisk information om tillgängligheten i skolor och läroanstalter.

http://www.patio.fi/

Kouluikkuna – en jämförelsedatabas för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Kouluikkuna är en tjänst som kommunerna och Kommunförbundet har utvecklat tillsammans. Tjänsten erbjuder jämförelseuppgifter om förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Genom att ansluta sig till tjänsten får kommunen tillgång till jämförelseuppgifter om kostnaderna för undervisningsverksamheten och om verksamheten i andra kommuner. Kouluikkuna administreras av enheten för undervisning och kultur vid Kommunförbundet och utvecklas tillsammans med nätverken i Kouluikkuna.

http://www.kouluikkuna.fi

Organisationer som för statistik över kultur-, biblioteks-, ungdoms- och idrottstjänster

Det är flera organisationer som för statistik över kultur-, idrotts-, ungdoms- och bibliotekstjänsterna. En del av uppgiftsinsamlingen är lagstadgad och en del är frivillig.

I sin ekonomiska statistik samlar Statistikcentralen in uppgifter om utgifter och inkomster inom den kommunala idrotts-, ungdoms- och kulturverksamheten och om själva verksamheten. Motsvarande uppgifter samlas in också om grundläggande konstundervisning för statistiken över ekonomi och verksamhet. Utbildningsstyrelsen samlar in kostnads- och prestationsuppgifter av utbildningsanordnare som får timbaserad statsandel för grundläggande konstundervisning.

Undervisnings- och kulturministeriet och Statens ungdomsråd har på sina webbsidor uppgifter och statistik om barns och ungas levnadsförhållanden och om ungdomsarbetet. Ungdomsbarometern utreder varje år ungdomsarbetet och ungdomarnas attityder och påverkansmöjligheter. Med hjälp av TEAviisari kan man söka indikatoruppgifter om främjandet av barns, ungas och familjers hälsa inom olika kommunala sektorer. Resultaten från enkäten Hälsa i skolan finns också i THL:s Sotkanet.

https://tietoanuorista.fi/sv/

Statistik över ungdomsarbetet i Finland

TEAviisari

sotkanet.fi

Nyckeltal för bibliotekstjänsterna samlas årligen in för de allmänna bibliotekens statistikdatabas som är underställd Undervisnings- och kulturministeriet.

Statistik för allmänna biblioteken i Finland

Uppgifter om de kommunala idrottsplatserna finns i databasen LIPAS.

Lipas - Idrottsplatser

Statistiken över konstinstitutionerna är indelad i statistik över museer, teatrar och orkestrar. Statistiken samlas in av olika konstinstitutioner.

https://www.museotilasto.fi/

Tinfo - Teaterinfo Finland

http://www.danceinfo.fi/tilastot/esitykset/

Statistikcentralen publicerar också uppgifter om ekonomi, struktur och användning inom kulturverksamheten.

http://www.tilastokeskus.fi/til/klt_sv.html