EU-kommissionens begäran om upplysningar för slutet av 2021

Fjärde förfrågan: statligt stöd som beviljats företag genom det tillfälliga ramstödsprogrammet

EU-kommissionen samlar i början av år 2022 igen in information om de stöd som olika statsstödsmyndigheter, inklusive kommunerna, har beviljat företag inom sitt område på basis av Finlands tillfälliga ramstödsprogram för statliga stödåtgärder i anslutning till COVID-19 eller direkt med stöd av grundfördraget.

  • Förfrågan gäller stöd som beviljats inom ramstödprogrammet 1.7–31.12.2021.
  • Däremot gäller förfrågan inte stöd till ensamföretagare, beviljade de minimis-stöd eller stöd som beviljats genom en gruppundantagsförordning.
  • Kommunerna ombeds lämna in sina svar senast 23.2.2022.

Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995) baserar sig på artikel 107.3 b i EUF-fördraget samt på kapitel 3.1 i den tillfälliga ramen för statligt stöd (kommissionens meddelande 2020/C 91 I/01 jämte ändringar). Nationella, regionala och lokala stödmyndigheter, såsom kommuner, har kunnat dela ut tillfälligt stöd till företag.

Arbets- och näringsministeriet uppdaterade i december 2021 sin tillämpningsanvisning om ramstödsprogrammet i anslutning till COVID-19 (se bilaga 1 nere på sidan).

Målet är att stödja sysselsättningen och företagen

Syftet med ramstödsprogrammet har varit att göra det möjligt att bevilja begränsade stödbelopp, särskilt till företag som drabbats av en oförutsedd likviditetsbrist på grund av coronakrisen.

Målet är också att hjälpa företagen att fortsätta med sin verksamhet eller utveckla den, att inleda investeringsplaner under och efter krisen samt att upprätthålla sysselsättningen. Det är fråga om en tillfällig lindring av reglerna om statligt stöd till följd av coronapandemin. Lindringen gäller till 30.6.2022.

Kommissionens begäran om upplysningar om stöd som beviljats genom ramstödsprogrammet

Kommissionen sände i februari 2022 till medlemsstaterna en begäran om upplysningar om statligt stöd som beviljats på basis av ramstödsprogrammet eller direkt med stöd av grundfördraget. Med hjälp av begäran om upplysningar har kommissionen för avsikt att samla in aktuell information om de statliga stödåtgärder som kommissionen har bemyndigat.

Arbets- och näringsministeriet vidarebefordrade 14.2.2022 en begäran om upplysningar till de finländska stödmyndigheterna och bad dem fylla i uppgifter om eventuella statliga stöd som beviljats på basis av Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram.

Kommunernas svar till ministeriet senast 23.2

Arbets- och näringsministeriet har bett Kommunförbundet förmedla kommissionens begäran om upplysningar till kommunerna.

Om kommunen har beviljat stöd på basis av COVID-19-ramstödsprogrammet:

  • Kommunen bör lämna in uppgifterna till ministeriet senast 23.2.2022.
  • Fyll i uppgifterna i den bifogade Excel-tabellen.
  • Skicka in uppgifterna per e-post på adressen valtiontuki.tem(at)gov.fi

Också frågor som gäller denna förfrågan ber vi er i första hand rikta till Arbets- och näringsministeriet på adressen valtiontuki.tem(at)gov.fi

Bilagor på denna sida: ANM:s tillämpningsanvisning om det tillfälliga COVID-19-ramstödsprogrammet för Finland (Bilaga 1), EU-kommissionens anvisningar för ifyllande av tabellen (Bilaga 2) och själva Excel-tabellen (Bilaga 3).

 

Kommunförbundet beklagar den snäva tidtabellen för svaren.

 

Förfrågan administreras i Finland av Arbets- och näringsministeriet. Den är en fortsättning på kommissionens tidigare motsvarande förfrågningar.

 

Närmare upplysningar om statsstödsreglerna:

Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 0500 482 016

Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, tfn 050 566 4327

Läs mer

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.