EU-kommissionens begäran om upplysningar för slutet av 2022

Femte förfrågan: statligt stöd som beviljats företag genom tillfälliga ramstödsprogram

Webbsidan har uppdaterats 16.2.2023 kl. 16:10. Förfrågan gäller hela år 2022. (Vi beklagar den felaktiga information som gavs tidigare: 30.6-31.12.2022).

EU-kommissionen samlar under början av år 2023 igen in information om de stöd som olika statsstödsmyndigheter, inklusive kommunerna, har beviljat företag inom sitt område på basis av Finlands tillfälliga

  • COVID-19-ramstödsprogram eller
  • ramstödsprogram som gäller Rysslands anfallskrig i Ukraina,

vilka godkänts inom krisramen för statliga stödåtgärder.

  • Förfrågan gäller stöd som beviljats inom ramstödsprogrammen på 2022.
  • Däremot gäller förfrågan inte beviljade de minimis-stöd eller stöd som beviljats genom en gruppundantagsförordning.
  • Kommunerna ombeds lämna in sina svar senast 24.2.2023.

Finlands tillfälliga COVID-19-ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995) baserar sig på artikel 107.3 b i EUF-fördraget samt på kapitel 3.1 i den tillfälliga ramen för statligt stöd (kommissionens meddelande 2020/C 91 I/01 jämte ändringar). Finlands ramstödsprogram för statliga stödåtgärder i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina (SA.103159) baserar sig på den tillfälliga krisram som kommissionen ursprungligen godkände 23.3.2022. Programmet godkändes av kommissionen i juni 2022. Nationella, regionala och lokala stödmyndigheter, såsom kommuner, har kunnat dela ut tillfälligt stöd till företag.

Arbets- och näringsministeriet har uppdaterat sin tillämpningsanvisning från december 2021 om COVID-19-ramstödsprogrammet (se bilaga 1 nere på sidan).

Målet är att stödja sysselsättningen och företagen

Syftet med COVID-19-ramstödsprogrammet har varit att göra det möjligt att bevilja begränsade stödbelopp, särskilt till företag som drabbats av en oförutsedd likviditetsbrist på grund av coronakrisen.

Målet har också varit att hjälpa företagen att fortsätta med sin verksamhet eller utveckla den, att inleda investeringsplaner under och efter krisen samt att upprätthålla sysselsättningen.

Det är fråga om en tillfällig lindring av reglerna om statligt stöd till följd av coronapandemin. Lindringen gäller i första hand till 30.6.2022.

Ramstödsprogrammet för statliga stödåtgärder i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina gör det möjligt att stödja företag som påverkas av det ryska angreppet eller sanktioner eller åtgärder som vidtagits till följd av det. Målet är att möjliggöra stödåtgärder främst för att trygga företagens likviditet och kompensera dem för de plötsliga prisökningarna på gas och el under krisen.

I Finland har det hittills införts några stödprogram enligt den tillfälliga krisramen. Kommissionen har 13.6.2022 godkänt Finlands ramstödsprogram (SA.103159) för statliga stödåtgärder i samband med Rysslands anfallskrig i Ukraina. Dessutom har kommissionen med stöd av de tillfälliga bestämmelserna bland annat godkänt ett låne- och räntestödsprogram vid Finnvera, ett låne- och garantiprogram för energibolag och ett likviditetsprogram för energibolag inom den kommunala sektorn. 

Kommissionens begäran om upplysningar om stöd som beviljats genom ramstödsprogram

Kommissionen sände 31.1.2023 till medlemsstaterna en begäran om upplysningar om statligt stöd som beviljats på basis av ramstödsprogrammen eller direkt med stöd av grundfördraget. Genom begäran om upplysningar har kommissionen för avsikt att samla in aktuell information om de statliga stödåtgärder som kommissionen har bemyndigat.

Arbets- och näringsministeriet vidarebefordrade 13.2.2023 begäran om upplysningar till de finländska stödmyndigheterna och bad dem fylla i uppgifter om eventuella statliga stöd som beviljats på basis av Finlands tillfälliga stödprogram.

Kommunernas svar till ministeriet senast 24.2

Arbets- och näringsministeriet har bett Kommunförbundet förmedla kommissionens begäran om upplysningar till kommunerna.

Om kommunen har beviljat stöd på basis av COVID-19-ramstödsprogrammet eller ramstödsprogrammen som gäller Rysslands anfallskrig i Ukraina:

  • Kommunen bör lämna in uppgifterna till ministeriet senast 24.2.2023.
  • Fyll i uppgifterna i den bifogade Excel-tabellen.
  • Skicka in uppgifterna per e-post på adressen valtiontuki.tem(at)gov.fi

Också frågor som gäller denna förfrågan ber vi er i första hand rikta till Arbets- och näringsministeriet på adressen valtiontuki.tem(at)gov.fi

Bilagor: ANM:s tillämpningsanvisning om det tillfälliga COVID-19-ramstödsprogrammet för Finland (Bilaga 1), EU-kommissionens anvisningar för ifyllande av tabellen (Bilaga 2) och själva Excel-tabellen (Bilaga 3).

Kommunförbundet beklagar än en gång den snäva tidtabellen för svaren.

Förfrågan administreras i Finland av Arbets- och näringsministeriet. Den är en fortsättning på kommissionens tidigare motsvarande förfrågningar.

Närmare upplysningar om statsstödsreglerna:

Pirkka-Petri Lebedeff, ledande jurist, Kommunförbundet, fornamn.efternamn(at)kommunforbundet.fi, tfn 0500 482 016

Katariina Huikko, ledande jurist, Kommunförbundet, fornamn.efternamn(at)kommunforbundet.fi, tfn 050 566 4327

 

Läs mer

Arbets- och näringsministeriets webbplats:

Tidigare om ämnet

Kommunförbundets webbplats:

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.