Kommunförbundets svenska delegation:

Viktigt att den svenska yrkesutbildningen blir en del av integrationsstigen

Två personer promenerar

Den svenska yrkesutbildningen måste ha en god beredskap och möjlighet att stödja den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen. För att integrationen ska bli framgångsrik behövs det fungerande utbildningsstigar samt flexibla lösningar på svenska i samtliga tvåspråkiga sysselsättningsregioner, påpekar Kommunförbundets svenska delegation. 

Såväl de privata som de kommunalt anknutna yrkesutbildningsanordnarna är idag betydande lokala aktörer och viktiga faktorer för företagens tillväxt. När befolkningen i arbetsför ålder och därmed tillgången till arbetskraft minskar, måste yrkesutbildningen ha beredskap att stödja den ökande arbets- och utbildningsrelaterad invandringen samtidigt som den tillsammans med kommunerna bygger upp den lokala attraktionskraften.

– De svenska utbildningsstigarna i de tvåspråkiga sysselsättningsregionerna bör tydligt involveras i de svenska yrkesutbildningarna. Det här är viktigt att notera då regionerna nu inleder sin verksamhet och fattar beslut om viktiga styrdokument, säger svenska delegationens ordförande riksdagsledamot Mikko Ollikainen.

Svenska delegationen vill också understryka behovet av ett gott samarbete mellan sysselsättningsregionerna som en garant för de svenskspråkiga arbets- och näringstjänsterna samt utbildningarna.

När arbets- och näringsreformen (AN-reformen) träder i kraft i början av 2025 får Finland 45 nya sysselsättningsregioner samtidigt som ansvaret för AN-tjänsterna överförs från staten till kommunerna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.