Kyösti Värri 22.4.2020

Den sjätte veckan med distansundervisning på gång i gymnasierna

Undantagsförhållanden gäller liksom i det övriga samhället även i bildningssektorn på grund av coronavirusepidemin. Inom gymnasieutbildningen pågår redan den sjätte veckan med distansundervisning och distansstudier. En del gymnasier övergick till distansundervisning efter att statsrådet offentliggjort sina riktlinjer måndagseftermiddagen 16.3.2020, en del redan tidigare.

Regionförvaltningsverken meddelade tisdag 17.3.2020 med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar föreskrifter om stängning av läroanstalter från och med 18.3.2020. Då var övergången till distansundervisning redan på god väg i gymnasieutbildningen. Till exempel hade sju av de tio största anordnarna av gymnasieutbildning huvudsakligen övergått till distansundervisning i sina gymnasier måndag 16.3.2020. Enbart de beslut som fattades av dessa sju utbildningsanordnare medförde att en fjärdedel av gymnasieeleverna i Finland deltog i distansundervisning redan före statsrådets riktlinjer på måndagen. Regionalt sett deltog till exempel 66 procent av gymnasieeleverna i Egentliga Tavastland då i distansundervisning.

Gymnasierna började på bred front övergå till distansundervisning när Studentexamensnämnden fredagen 13.3 meddelade att den tidigarelägger vårens två sista studentexamensprov till den vecka som föregår den sista provveckan. Studentexamensnämnden försökte på detta sätt i abiturienternas intresse säkerställa att proven i studentexamen skulle kunna genomföras så störningsfritt som möjligt även om virusepidemin eskalerade. Då började också gymnasierna överföra studerande från det första och andra året till distansundervisning i syfte att säkerställa att studentexamensproven genomfördes lokalt.

Statsrådets riktlinjer 16.3 och regionförvaltningsverkens föreskrifter 17.3 fick därmed endast övergången till distansundervisning i gymnasieutbildningen att ske snabbare. Utbildningsanordnarna och läroanstalterna har redan inlett övergången genom sina egna proaktiva beslut. En central faktor var viljan att se till att proven i vårens studentexamen genomförs.

Flera faktorer bidrog till framgången

En snabb och flexibel övergång till distansundervisning var möjlig också för att gymnasierna har erfarenhet av digitala inlärningsmiljöer. Den digitala studentexamen, gymnasiernas diversifierade pedagogiska lösningar samt gymnasiernas erfarenheter av webbaserade studier som utvidgar kursutbudet har varit viktiga.

Man bör också notera att utgångspunkten för gymnasiebestämmelserna är att undervisningen kan ges i form av närundervisning, distansundervisning och flerformsundervisning på det sätt som utbildningsanordnaren beslutar. I gymnasieutbildningen för unga avgränsar dessutom gymnasielagen tydligt den studerandes rätt till avgiftsfri måltid till dagar då det förutsätts att den studerande är närvarande på den utbildningsplats som utbildningsanordnaren anvisar.

Genom förordningarna 126/2020 (17.3.2020) och 191/2020 (6.4.2020) som statsrådet utfärdat med stöd av beredskapslagen begränsades skyldigheten för anordnare av gymnasieutbildning att ordna undervisning och studiehandledning som undervisning vid läroanstalter. I förordningarna föreskrevs det också om möjligheten att avvika från bestämmelserna om dimensioneringen av närundervisningen.

I allmänhet har utbildningsanordnarna gjort ändringar i läsårsplanen i fråga om övergången till distansundervisning (13 § i gymnasielagen). Det har varit det typiska sättet att registrera ändrade undervisningsarrangemang. Kravet på en trygg studiemiljö i 40 § i gymnasielagen har kvarstått oförändrat.

Blicken har vänt framåt

Övergången till distansundervisning vid gymnasierna gick bra trots den snabba tidtabellen. Nu har verksamheten redan börjat stabiliseras och hitta sin form. Under de första veckorna har mest diskussion uppstått om dimensioneringen av studerandenas arbetsmängd. När studierna framskridit har responsenkäterna och de interna diskussionerna vid läroanstalterna säkert bidragit till att dimensionera studerandenas arbetsmängd.

I gymnasieutbildningen finns beredskap att fortsätta med distansundervisning till utgången av läsåret. I gymnasierna har utmaningarna varit många, men man har också lärt sig mycket. Coronaepidemin och de begränsningar den medför har stärkt distansundervisnings- och studiefärdigheterna i gymnasierna. Det är utmärkt att Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU utvärderar undantagsförhållandenas konsekvenser för jämlikheten och likställdheten inom utbildningen.

Under våren har man börjat fundera över hur man kan fira vårens studenter medan pandemibegränsningarna gäller. Begränsningarna innebär bland annat att restaurangerna är stängda till slutet av maj. Gymnasierna och abiturienterna har önskat gemensamma riktlinjer och rekommendationer om student- och examensfesterna. När regionförvaltningsverken 8.4.2020 beslöt förlänga stängningen av läroanstalternas lokaler och förbudet mot offentliga tillställningar gav representanter för utbildningsanordnarna sina rekommendationer om examens- och studentexamensfester våren 2020. Det verkar som att man i stor omfattning är nöjd med rekommendationerna och att gymnasierna beaktar dem väl enligt de lokala förhållandena.

 

Det huvudsakliga sättet att ordna gymnasieutbildning måndag 16.3.2020

 

Skribent

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri