Blogg: Minna Antila och Mari Sjöström 18.9.2020

Höstterminen i den grundläggande utbildningen - en ny situation

Inom den grundläggande utbildningen inleddes läsåret med utgångspunkten att den grundläggande utbildningen för läropliktiga trots coronapandemin ordnas som närundervisning i skolorna.

För närvarande försöker man begränsa spridningen av viruset genom åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Beslut av smittskyddsmyndigheten har konsekvenser för ordnandet av den grundläggande utbildningen och elevernas skolgång. Därför har det i lagen om grundläggande utbildning införts en temporär 20 a § om exceptionella undervisningsarrangemang, som är i kraft 1.8–31.12.2020.

När kan kommunen övergå till exceptionella undervisningsarrangemang?

Smittskyddsmyndigheten kan besluta att en skolas lokaler ska stängas när det är nödvändigt för att förhindra att coronaviruset sprids. Eftersom elevernas undervisning är skolbunden inverkar ett sådant beslut på undervisningsarrangemangen och försvårar omedelbart genomförandet av undervisningen. Kommunen kan då besluta att elever i årskurserna 4–9 och elever i påbyggnadsundervisning helt eller delvis flyttas från närundervisning till undervisning med hjälp av distansförbindelser, om detta är nödvändigt med tanke på ordnandet av undervisningen. Beslutet kan fattas för högst en månad. Undervisningsarrangemang med hjälp av distansförbindelser får inte vidtas för elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3, elever som fått ett beslut om särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt eller elever som deltar i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen. Även om skolans lokaler stängs helt för att förhindra spridningen av coronaviruset, kan kommunen inte överföra alla elever till exceptionella undervisningsarrangemang.

För att förhindra spridning av coronaviruset kan en smittskyddsläkare besluta om karantän för en elev som konstaterats eller misstänks ha utsatts för viruset. Det är inte fråga om en frivillig karantän som grundar sig på en rekommendation och som vårdnadshavaren beslutar om. Utöver karantän kan smittskyddsläkaren besluta att en elev som insjuknat eller misstänks ha insjuknat ska isoleras samt att eleven ska vara frånvarande från skolan för att förhindra spridning av coronaviruset.

En elev inom den grundläggande utbildningen har rätt att gå i skola och få undervisning. Vid karantän som föreskrivits av en smittskyddsläkare begränsas elevens rätt att delta och gå i skola. I praktiken uppstår en situation där eleven inte kan delta i den undervisning som ordnas i skolan. Kommunen kan själv avgöra om eleven ska få undervisning under karantänen. Det finns ingen uttrycklig skyldighet, men enligt den temporära bestämmelsen i lagen om grundläggande utbildning kan undervisningen för en elev som en smittskyddsläkare har försatt i karantän ordnas genom särskilda undervisningsarrangemang med hänvisning till elevens hälsotillstånd. De särskilda undervisningsarrangemangen förutsätter ett överklagbart beslut för varje elev. Paragraf 18 i lagen om grundläggande utbildning, som gäller särskilda undervisningsarrangemang, är en s.k. undantagsbestämmelse. Ur kommunernas synvinkel har det inte under coronapandemin gjorts någon tillräcklig bedömning av när det är berättigat att utvidga tillämpningen av bestämmelsen och vilka konsekvenserna är. Det är nödvändigt att göra en konsekvensbedömning.

Har vi hamnat i en situation där vi inte har permanenta lösningar som baserar sig på lagstiftning, utan kommunerna ”bara” blir tvungna att reagera?  

Coronaviruset har visat att man i den grundläggande utbildningen inte har kunnat förbereda sig på allvarliga undantags- och störningssituationer. I kommunerna påverkar det här skolornas verksamhet. Lagen om grundläggande utbildning innehåller inga permanenta bestämmelser om att undervisning i exceptionella situationer ska ordnas på något annat sätt än det normala. På våren agerade man med befogenheter enligt beredskapslagen, och användningen av dem upphörde för undervisningens del i maj. Skolans lokaler togs i bruk på nytt och man återgick till närundervisning. Nu under höstterminen ska undervisningen ordnas i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden, dvs. undervisningspraxis som byggts upp på våren kan utnyttjas endast i begränsad utsträckning. Med stöd av de temporära bestämmelser som införts i lagen om grundläggande utbildning kan kommunerna för närvarande reagera på situationer som förorsakas av coronaviruset och som påverkar undervisningsarrangemangen, om det är nödvändigt för att undervisningen ska kunna ordnas.

Ur kommunernas synvinkel vore det viktigt att det i lagstiftningen om grundläggande utbildning införs permanenta bestämmelser om undantags- och störningssituationer som avviker från normala förhållanden och därmed kan ha konsekvenser för ordnandet av undervisningen. Sådana situationer kan uppstå när användningen av lokaler och en elevs rätt till skolgång begränsats av smittskyddsmyndigheten. Dessutom inverkar epidemin på tillgången till personal. Det är till fördel för varje elev inom den grundläggande utbildningen att elevernas undervisning tryggas genom lagstiftning och att det i lag tydligt föreskrivs om kommunens skyldigheter i alla situationer.

 

Kort om skribenten

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @MariSjostrom

Kort om skribenten

Skribenten är jurist vid Kommunförbundet.