Kyösti Värri 25.5.2021

Anordnare av gymnasieutbildning lugna i stormen under coronaåret

För ett år sedan, 22.4.2020 och 5.5.2020, skrev jag ett par bloggtexter om undervisningsarrangemangen våren 2020. En stor del av anordnarna av gymnasieutbildning hade övergått till undervisning på distans i mitten av mars förra året. Resten av anordnarna gjorde det den 18 mars 2020, när regionförvaltningsverken tisdagen den 17 mars meddelade om stängning av läroanstalter med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Den främsta anledningen till undervisning på distans våren 2020 var att anordnare av gymnasieutbildning ville försäkra sig om att kunna ordna vårens studentskrivningar på ett tryggt sätt i gymnasierna under pågående epidemi. Regeringen var mycket snart av samma åsikt på grund av den hotande epidemin och gick på kvällen den 16 mars ut med en rekommendation om undervisning på distans. Regionförvaltningsverkens beslut den 17 mars att stänga läroanstalternas lokaler avgjorde saken för resten av gymnasierna.

Den största delen av gymnasierna fortsatte med distansundervisning också efter 14.5.2020 trots att regionförvaltningsverkens beslut om att stänga undervisningslokalerna inte längre var i kraft. Detta var möjligt eftersom anordnare av utbildning har lagstadgad rätt att besluta om undervisningen sker på plats, på distans eller som flerformsundervisning.

Har situationen ändrats under läsåret 2020–2021?

För tydlighetens skull är det skäl att konstatera att anordnare av gymnasieutbildning var behöriga myndigheter på sedvanligt vis våren 2020. Deras rätt att själv bestämma om ett ändamålsenligt sätt att ordna undervisningen våren 2020 begränsades endast av regionförvaltningsverkens tidsbegränsade beslut att stänga lokalerna.

Har situationen förändrats under läsåret 2020–2021? Det korta svaret är nej, det har det inte. Anordnare av gymnasieutbildning har svarat för ordnandet av utbildningen helt normalt och utnyttjat möjligheten till undervisning på plats, på distans och i hybridformer. Myndigheten som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunen eller regionförvaltningsverket som ansvarar för flera kommuner kan vid behov besluta om stängning av läroanstalternas lokaler. Detta läsår har regionförvaltningsverken inte använt sig av möjligheten att stänga gymnasier enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kommuner och andra anordnare av utbildning har alltså hela tiden varit ansvariga och beslutande organ. De har agerat i tätt samarbete med lokala hälsomyndigheter och sjukvårdsdistriktens coronasamordningsgrupper. Det lokala och regionala samarbetet och samordningen har också underlättat beslutsfattandet för anordnare av utbildning.

Stängda skolor?

Tidigare under våren oroade sig gymnasierna för pratet om riksomfattande stängning av skolor. Den allmänna förvirringen ökade då regeringen sade att efter nedstängningen skulle beslutanderätten återgå till kommuner och regioner till exempel för distansundervisningens del. Man fick intrycket att beslutanderätten om utbildningsfrågor i något skede hade övergått till någon annan, kanske Statsrådet? I verkligheten har utbildningsanordnarna hela tiden haft beslutanderätten.

Dess bättre har läroanstalterna och utbildningsanordnarna fortsatt med sitt ansvarsfulla arbete. De har till punkt och pricka följt de lokala och regionala hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer. Som i sin tur har kunnat grunda sig på nationella rekommendationer. Utbildningsanordnarna försöker hur som helst ordna undervisningen så tryggt som möjligt också med tanke på de studerandes inlärning och välbefinnande i övrigt.

På slutrakan

Det är rentav ett litet under att gymnasierna kunde ordna vårens studentskrivningar så väl trots den rådande epidemin. Välordnade, trygga skrivningar och abiturienternas ansvarsfulla agerande med frivillig karantän ledde till ett gott resultat.

En del gymnasier kunde ordna gammeldans under våren medan andra skjutit upp dansen till början av höstterminen eller senare på hösten. Också i det beslutet har de lokala förhållandena och epidemiläget varit avgörande.

Gymnasierna och anordnarna av gymnasieutbildning förbereder sig att fira vårens studenter. På de flesta orter kan festen ordnas med specialarrangemang i början av juni. Alla åtgärder för trygga möten vidtas med invand rutin vid det här laget ‒ begränsat antal deltagare, separata in- och utgångar, distansering, digitala lösningar, olika tidsfönster, handsprit, masker, streamning och så vidare. I vissa skolor måste man skjuta upp firandet till hösten på samma sätt som förra året.

Det gångna skolåret har tydligt visat hur väl arrangemanget med lokal beslutanderätt och ansvar för gymnasieutbildningen har fungerat också under mycket krävande omständigheter. Utbildningsanordnarna har också ökat samarbetet med de lokala och regionala hälsovårdsmyndigheterna. Vi får hoppas att nästa läsår blir lite lättare.

Skribent

Skribenten är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @KyostiVarri