Cirkulär

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2018 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2018. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstning i hemlandet ordnas den 3–9 april 2019. Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstning i hemlandet ordnas den 15–21 maj 2019. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) med senare ändringar. I detta cirkulär

Lagen om enskilda vägar (560/2018) ersätter den tidigare lagen med samma namn från 1963. Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft den 1 januari 2019. Vägnämndernas uppgifter enligt den gamla lagen upphör den 31 december 2019. Kommunerna kan fortsättningsvis bevilja väglag understöd.

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har förhandlat om en ändring av rekommendationsavtalet mellan kommunerna och Kopiosto om användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Det mer exakta innehållet i det rekommendationsavtal som parterna förhandlat fram 14.9.2018

Lagändringar som gör det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter trädde i kraft 1.8.2018. De ändringar som gjorts i fastighetsbildningslagen (554/1995, FastBildnL), fastighetsregisterlagen (392/1985, FastRegL) och markanvändnings- och bygglagen (132/1999, MBL) gör det möjligt att bilda en ny

Nationella veterandagen firas fredagen den 27 april 2018. Veterandagen firas nu för 32 gången som ett riksomfattande evenemang. Det centrala temat denna gång handlar om att veteranernas arv ska överföras till följande generationer. Det är önskvärt att kommunerna och samkommunerna deltar i firandet

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2017 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2017. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Kommunförbundet har under 2017 deltagit i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar som en del av festligheterna kring 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Kommunförbundets jämställdhetsgärning är att sporra kommunerna och landskapen att främja jämställdheten med hjälp av Europeiska