Pressmeddelande, 

Coronapaketet för kommunekonomin otillräckligt, fler åtgärder behövs för att klara den långvariga krisen

Kommunförbundet bedömer att det stödpaket till kommunerna som regeringen fattat beslut om fortfarande är otillräckligt med tanke på behoven. Positivt är att stödpaketet på minst en miljard euro som det fattades beslut om vid ramförhandlingarna i april trots allt blev större till följd av de preciserade uppgifterna och dialogen med kommunerna.

– Glappet ser ut att vara särskilt stort i fråga om kompensationerna för bortfallet i kommunalskatterna. Ett tillräckligt stöd som riktas rätt vid rätt tidpunkt skulle göra det möjligt att trygga fungerande basservice för kommuninvånarna under coronatiden och motverka drastiska anpassningsåtgärder efter krisen, sade Kommunförbundets vice vd Timo Reina som kommentar till regeringens förhandlingsresultat den 2 juni.

Under hela våren har Kommunförbundet och Finansministeriet haft en likartad uppfattning om storleksklassen på coronakrisens konsekvenser för kommunekonomin: 1,6–2,0 miljarder euro år 2020.

Reina påpekar att de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin tyvärr inte slutar år 2020. Den eftersatta vården och andra stödåtgärder som kommuninvånarna behöver kommer under de närmaste åren att öka kommunernas kostnader rentav mer än under coronakrisen.

Kommunförbundet ser det som en nödvändig åtgärd att regeringen förbundit sig till att vid budgetmanglingen i augusti göra en ny bedömning av coronakrisens konsekvenser för kommunerna och i beredningen av budgeten för 2021 vid behov komplettera helheten av åtgärder som riktas till kommunerna. I samband med bedömningen av coronastödpaketet ska regeringen också bedöma utvecklingsutsikterna för den kommunala ekonomin och bland annat kommunernas uppgifter och skyldigheter som helhet.

– Det krävs både hållbara stimulansåtgärder och bättre sysselsättning för att vi ska kunna ta oss ur coronakrisen. Vad stimulansåtgärderna beträffar har kommunsektorn en viktig roll bland annat i att främja reparationsbyggande, förnybar energi, hållbara trafiklösningar och kollektivtrafiken, som drabbats hårt av krisen. Det är bra att det görs insatser också för dessa, men det behövs fler åtgärder i fortsättningen. Positivt är att det äntligen gjorts framsteg med avtalen om markanvändning, boende och trafik mellan staten och de stora städerna och därmed också med projekt för boende och trafik, säger Timo Reina.

Närmare upplysningar

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 09 771 2700

Minna Punakallio, chefsekonom, tfn 040 751 5175

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe