Pressmeddelande, 

Remissutlåtandena har inte beaktats tillräckligt i regeringens uppdaterade vårdproposition

I regeringens proposition om lagstiftningen kring social- och hälsovårdsreformen verkar problemen med tidsplanen och beaktandet av regionernas och kommunernas särdrag kvarstå. Trots omfattande kritik under remissbehandlingen har inga förändringar föreslagits på denna punkt.

Regeringen har inte beaktat till exempel möjligheterna för kommunerna och välfärdsregionerna att komma överens om arbetsfördelningen. Detta lyftes fram i många utlåtanden, till exempel i fråga om psykolog- och kuratorstjänsterna inom elev- och studerandevården och i fråga om inom miljö- och hälsoskyddet.

Behovet av att säkra samarbetet mellan kommunerna och välfärdsregionerna har inte heller beaktats tillräckligt, trots att budskapet i remissutlåtandena var tydligt.

I fråga om de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna har det gjorts ändringar som går i rätt riktning, men som fortfarande är otillräckliga med tanke på helheten.

– De grundläggande problemen med att trygga livskraften och investeringsmöjligheterna särskilt i växande städer kvarstår och lösningarna hänger snarast på beslut i framtiden, säger Kommunförbundets vice vd Timo Reina.

Regeringen har uttryckt oro för att regionerna inte ska ha tillräcklig finansiering och är beredd att se över finansieringen genom senare beslut.

– Hållbarheten i den kommunala ekonomin och kommunernas investeringsförmåga måste tryggas i beredningen av vårdreformen. Ett förslag till detta borde presenteras så fort som möjligt, fortsätter Reina.

Närmare upplysningar:

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907

Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 9866

Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, tfn 050 408 4392

Etiketter