Pressmeddelande, 

Kommunförbundets och den stadspolitiska arbetsgruppens ställningstagande: Samfinansieringsmodellen i Trafik 12-utkastet måste korrigeras

Kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp och Kommunförbundet har tagit ställning till samfinansieringsmodellen som föreslås i utkastet till den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12). Planen innehåller ett 12-årigt åtgärdsprogram som omfattar statens och kommunernas åtgärder samt ett statligt finansieringsprogram som gäller trafiksystemet. 

MBT-stadsregionerna och andra stora stadsregioner har efterlyst långsiktigt hållbara principer för statens medverkan i stadsregionernas investeringar i hållbar stadsutveckling. Samfinansieringsmodellen i Trafik12-utkastet gäller alla stadsregioner och delvis också alla kommuner. Modellen innehåller en rad problem och risker, och kan inte godkännas ur kommunernas synvinkel.

Ett avtalsbaserat samarbete kan inte vara ett ensidigt beslut

Kommunförbundet och den stadspolitiska arbetsgruppen betonar att den föreslagna samfinansieringsmodellen skulle förändra statens och kommunernas kostnadsansvar. Modellen skulle också öka ojämlikheten bland kommunerna och stadsregionerna eftersom den drivande faktorn i statens projekt skulle vara kommunernas förmåga att betala.

– I den föreslagna samfinansieringsmodellen ingår en princip enligt vilken statens kostnadsandel i statliga projekt som förbättrar trafiksystemet i stadsregionerna ska vara högst 50 procent. Förslaget är helt orimligt och kan inte godkännas, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

En kategorisk överföring av statens trafikledskostnader på kommunernas ansvar accepteras inte av den stadspolitiska arbetsgruppen. I fråga om MBT-stadsregionerna bör kostnadsfördelningen när det gäller statliga och kommunala projekt fastställas som procentandelar i statens och stadsregionernas gemensamma fortsatta arbete. Dessutom behöver det skapas en direkt förhandlingskanal med staten för också andra stadsregioner än MBT-stadsregioner. I fråga om samarbete som baserar sig på avtal bör kostnadsansvaret vara ett resultat av förhandlingar och inte ett ensidigt beslut, fastslår arbetsgruppen.

Stadsregionernas investeringskapacitet bör tryggas

Arbetsgruppen betonar att den kommunala ekonomin var svag redan före coronakrisen och att ekonomins hållbarhet har varit i ett alarmerande tillstånd i städerna.

– Tillväxt är dyrt för städerna och också utan tillväxt måste städerna investera i utvecklingen av näringslivet och samhällsbyggandet, säger Kommunförbundets relationsdirektör José Valanta.

Staten drar nytta av städernas investeringar i form av en välfungerande arbetsmarknad och skatteeffekter som byggprojekten och näringslivets förbättrade förutsättningar för med sig. 

Den stadspolitiska arbetsgruppen vill stöda beredningen av Trafik 12-planen. Arbetsgruppen betonar dock att det behöver finnas genuint samarbete och växelverkan mellan kommunerna och staten. Det är i hela landets intresse att städerna är livskraftiga och bevarar sin kapacitet att investera i den egna infrastrukturen och stadsutvecklingen.

Tags