Pressmeddelande, 

Kommunerna önskar större förtroende och friheter – Kommunförbundet publicerade sina mål för regeringsprogrammet

Utgångspunkten för kommunpolitiken bör vara att beakta olikheterna i kommunsektorn. De varierande behoven i kommuner som utvecklas olika bör beaktas bättre än hittills. Kommuner som är olika till sin storlek eller på annat sätt måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse att besluta hur de tillhandahåller service i rätt tid, hållbart och effektfullt. För detta ändamål behöver ett försöksprogram inledas.

– Statens normstyrning är nu inriktad på att i detalj styra genomförandet av kommunens uppgifter. För samhällets funktion är det viktigare med jämlika tjänster i kommunerna än att alla kommuner har likadan förvaltning. Staten bör övergå till att styra verksamhetens mål och effektfullhet och ge kommunerna svängrum att utarbeta verksamhetsformer som passar dem, säger styrelseordförande Joona Räsänen.

För att de nya kommunerna efter vårdreformen och reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 ska kunna bygga en livskraftig framtid måste kommunernas finansieringssystem förnyas och de lagstadgade tjänsternas finansiering tryggas.

– Varje kommun bör ges tillräckliga resurser för tillhandahållandet av tjänster. Statsandelssystemet behöver förnyas och kommunerna måste få full ersättning för ekonomiska förluster till följd av statliga beslut. Finansieringssystemet bör möjliggöra och främja flexibla och varierande lösningar och samarbete vid tillhandahållandet av tjänster, säger verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunernas stora nya uppgift är att tillhandahålla sysselsättningstjänster från år 2025. Kommunerna bör ges en genuin möjlighet att organisera tjänsten kostnadseffektivt på ett sätt som smidigt beaktar lokala förhållanden. Också arbetskraftsunderskottet måste åtgärdas med alla medel.

– Sysselsättnings- och företagstjänster, integrationsfrämjande tjänster samt utbildningstjänster kommer att vara den starka grunden för kommunens livskraftsuppgift. Bland annat behöver man kraftigt öka arbetskraftsinvandringen. Det finns nu flera hinder för detta och hindren måste undanröjas snabbt, säger relationschef José Valanta.

Bekanta dig med alla våra 13 mål för regeringsprogrammet i bilagan och på vår webbplats.

Närmare upplysningar:

***
Korrigerat 6.10: Kommunernas stora nya uppgift är att tillhandahålla sysselsättningstjänster från år 2025, inte från år 2024.
***

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.