Pressmeddelande, 

NTM-centralen i Norra Savolax får ett hedersomnämnande för samarbetet för ett kolneutralt Norra-Savolax

Borgå är Årets klimatkommun 2023

Sininen kuvapohja, jolla lukee onnea vuoden ilmastokunta Porvoo!

Borgå stad förärades titeln Årets klimatkommun vid Kommunernas klimatkonferens i Tammerfors 31.5.2023. NTM-centralen i Norra Savolax får ett hedersomnämnande för samarbetet för ett kolneutralt Norra-Savolax. Kommunförbundet delar ut priset Årets klimatkommun vartannat år.

Borgås klimatarbete görs tillsammans och via stark kommunikation

Borgå stad har olika exempel på samarbete och involvering inom stävjandet av klimatförändringen.

Även internationellt sett har man väckt uppmärksamhet med den årliga miljögärningsutmaningen för femteklassarna i grundskolorna och med Acceleratorn för hållbara levnadsvanor som erbjuds kommuninvånarna.

Utvecklingen av en hållbar turism spelar en viktig roll i staden. Borgå är en partner i samarbetet inom EU:s Urban Agenda for the EU Partnership on Sustainable Tourism. Dessutom deltar staden i olika nätverk, såsom Hinku och Climate Leadership Council.

År 2020 lanserade Borgå utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå som ett tack till företag, föreningar eller andra organisationer för deras verksamhet till förmån för miljön och klimatet.

Förutom samarbete och involvering spelar också kommunikationen en viktig roll i stadens klimatarbete. Borgå har ett eget varumärke, Klimatsmarta Borgå, som syns både i stadsstrategin och i den dagliga kommunikationen. Stadens egen maskot Klimaträven gör till exempel daghemsbesök och deltar i naturutflykter med barnen.

Klimatperspektivet är en del av stadens upphandlingsriktlinjer och upphandlingsrapportering, och man har också ställt upp bindande mål för koncernens bolag i budgeten. Ett starkt bevis på stadens engagemang är beslutet att inrätta en ny fond för den gröna omställningen värd 10 miljoner euro. Syftet med fonden är att säkerställa att Borgå stad har förutsättningar att inleda och delta i projekt som utvecklar näringarna och deras verksamhetsmöjligheter. På så sätt påskyndar Borgå den gröna omställningen för företag som är verksamma i staden och skapar nya affärsmöjligheter.

Hedersomnämnande till Hiilineutraali Pohjois-Savo

Kommunförbundet beviljade också nätverket Hiilineutraali Pohjois-Savo (Ett koldioxidneutralt Norra Savolax) ett hedersomnämnande för stödjandet av kommunernas klimatarbete. Priset tilldelades NTM-centralen i Norra Savolax.

Nätverket Hiilineutraali Pohjois-Savo samlar invånarna i Norra Savolax kring olika klimatfrågor. Verksamheten omfattar webbinarier, seminarier och workshoppar samt gemensam utveckling av kommunernas klimat- och resurssmarta program, där man har skapat högklassiga färdplaner för kommunerna i regionen.

I det regionala arbetet har man på ett övergripande sätt lyft fram både stävjandet av klimatförändringen och beredskapen inför den. Tillsammans med kommunerna har man bland annat gått igenom de centrala risker som klimatförändringen medför, och därtill hörande anpassning, med beaktande av varje kommuns särdrag. Samtidigt har man sammanställt ett eget riskkort för varje kommun, avsett att fungera som ett verktyg i kommunens klimatarbete.

Priset Årets klimatkommun delades ut i Tammerfors i år

Kommunförbundet delar ut priset Årets klimatkommun vid Kommunernas klimatkonferens som ordnas vartannat år. Med ett hedersomnämnande och ett pris vill Kommunförbundet uppmärksamma en kommun som aktivt engagerar sig i kommunens klimatarbete.

Urvalskriterierna för priset baserar sig på kommunernas åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet. Den premierade kommunen ska kommunicera på ett effektfullt och ansvarsfullt sätt, vara engagerad i förändringen och få konkreta resultat.

Priserna till Årets klimatkommun delades ut vid Kommunernas klimatkonferens i Tammerfors 31.5.2023. Vi gratulerar Borgå och NTM-centralen i Norra Savolax!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman