Pressmeddelande, 

Kommunförbundet och städerna föreslår reglering av elsparkcyklar genom lagförsök

Nätverket för mikromobilitet, skuutti-nätverket, som omfattar cirka 30 finländska städer och kommuner * samt Kommunförbundet, vill se fler metoder för att reglera verksamheten för företag som hyr ut elsparkcyklar.

Kommunerna i nätverket ser elsparkcyklar som en ny och bra mobilitetsservice. Den behöver ändå utvecklas och blir en säkrare och mer funktionell del av den urbana mobiliteten och resekedjorna. Kommunerna måste få effektivare lagstadgade metoder till sitt förfogande.

Som en lösning föreslår städerna en så kallad koncessionsmodell, dvs. en möjlighet att konkurrensutsätta mikromobilitetstjänster utifrån kvantitets- och kvalitetskriterier. Konkurrensutsättningsmodellen har visat sig fungera till exempel i Norge.

– Vi behöver åtminstone ett lagförsök med en koncessionsmodell för elsparkcykelföretag och andra mikromobilitetstjänster. På så sätt kunde vi testa nya bestämmelser och deras ändamålsenlighet, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Genom en försökslag skulle kommunerna ges möjlighet att fastställa maximiantalet företag som erbjuder tjänsterna och antalet elsparkbräden eller cyklar. Dessutom testas kommunens möjlighet att meddela bindande regler för företag t.ex. i fråga om primära parkeringsplatser i centrumområden, områden med hastighetsbegränsningar, områden med parkeringsbegränsning och begränsningar nattetid.

Till exempel Åbo stad är intresserad av att testa det nya förfarandet.

– Det nuvarande avtalsbaserade förfarandet mellan städerna och de företag som tillhandahåller mikromobilitetstjänster har kommit till vägs ände. Åbo anmäler sig gärna som pilotstad och testlaboratorium, säger Risto Peltonen, trafikservicechef på Åbo stad och ordförande för nätverket.

Olika behov av reglering i olika delar av landet

I Helsingfors och andra stora städer finns det behov av reglering både i fråga om kvantitet och kvalitet.

– Marknaden för mikromobilitetstjänster leder till att det finns ett stort antal olika transportmedel på Helsingfors gator, såsom elsparkcyklar. För att vi ska kunna se till säkerheten och tillgängligheten behöver vi metoder för att reglera mobilitetstjänsterna, säger Reetta Putkonen, chef för trafik- och gatuplaneringen på Helsingfors stad.

I mindre städer skulle det räcka med en möjlighet att meddela bindande regler för företagen.

–  Vi behöver i synnerhet en möjlighet att påföra regler för företagen som gör det möjligt att reglera bland annat hastighetsbegränsningarna för elsparkcyklar och ordnandet av parkering, betonar Kimmo Kiuru, trafikingenjör på Hyvinge stad.

Koncessionsmodellen en mer flexibel lösning än ministeriets förslag

I en utredning som Kommunikationsministeriet låtit göra uppskattas att olyckor som drabbar förare av lätta elfordon orsakar årliga kostnader på ca 275 miljoner euro.

Ministeriet har i sitt lagutkast i mars 2023 bland annat föreslagit ett totalförbud mot parkering av lätta elfordon på gångbanor och cykelbanor. Parkering skulle tillåtas endast vid körbanans kant eller på en parkeringsplats som kommunen anvisat.

Företagen skulle följaktligen vara beroende av de möjligheter som kommunen ordnar, medan kommunerna skulle behöva använda mycket resurser till exempel för att ordna parkering för elsparkcyklar, utan att ha uppgifter om antalet sparkcyklar som bjuds ut.

Koncessionsmodellen är en mer flexibel lösning än ministeriets förslag. Kommunen kan förutse antalet elsparkcyklar och ange tillåtna parkeringsplatser i t.ex. centrumområdet eller i närheten av läroanstalter. Kommunen kan ålägga företagen att hänvisa sina kunder att använda dessa genom en applikation.

En promillegräns vore en klar förbättring

Den föreslagna gränsen på 0,5 promille för framförande av cyklar och lätta elfordon är motiverad. Likaså är det nödvändigt att föreskriva om nya trafikanordningar som ska reglera mikromobiliteten.

Kommunikationsministeriet begärde utlåtanden om användningen av elsparkcyklar före utgången av mars. 

Närmare upplysningar:

Johanna Vilkuna, utvecklingschef, Kommunförbundet, 040 869 8736
Risto Peltonen, trafikservicechef, Åbo stad, 040 742 2617
Heikki Palomäki, trafik- och gatuplaneringschef, Helsingfors stad, 09 310 37658
Kimmo Kiuru, trafikingenjör, Hyvinge stad, 040 754 7110

* Rättelse 5.4.2023 klockan 9.30. I meddelandet uppgavs tidigare att nätverket omfattar cirka 40 städer. Siffran har korrigerats och det rätta antalet är cirka 30.

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.