Pressmeddelande, 

Kommunförbundet vädjar till regeringen: Ompröva planerna på reglering av inhouse-bolag

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets utredning använder kommunerna måttligt inhouse-bolag i sin verksamhet. Kommunförbundet vädjar utifrån utredningens resultat till regeringen att ompröva planerna på mekaniska och strama begränsningar i inhouse-bolagens verksamhet.

Utredningen inleddes på grund av regeringsprogrammet mål att begränsa användningen av inhouse-bolag bland annat genom att införa en minimiägarandel om 10 procent och avgränsa användningen av inhouse-bolag i vissa sektorer. Konkurrens- och konsumentverkets utredning får dock de planerade begränsningarna i användningen av inhouse-bolag att framstå i en ny dager.

– Vi vädjar till regeringen att ompröva regeringsprogrammets skrivningar om att reformera bestämmelserna om anknutna enheter. Den faktiska effekten av de föreslagna förändringarna skulle ur marknadens synvinkel vara små, men de skulle på ett orimligt sätt drabba ett stort antal kommuner, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

– Om regleringen framskrider som i regeringsprogrammets skrivning måste kommunerna vidta omfattande ägararrangemang i befintliga bolag eller överföra verksamheter till kommunen. Kostnaderna för åtgärderna kan dessvärre överskrida nyttan, säger Minna Karhunen.

Ett typiskt inhouse-bolag är ett aktiebolag som producerar tjänster endast för en eller flera kommuner. Sådana är till exempel kommunala avfallsbolag samt bolag som producerar stödservice, såsom ICT- eller måltidstjänster.

Konkurrens- och konsumentverkets rapport är ett steg på vägen till faktabaserat beslutsfattande

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets utredning utgör enheterna där ägarandelen är mindre än 10 procent endast en liten del av inhouse-bolagen.

Kommunernas ägarandel i inhouse-bolagen är ofta mycket större, många ägs rentav till hundra procent. Antalet ägare är dock inte avgörande för att uppfylla upphandlingslagstiftningens krav på bestämmande inflytande.

– I regeringsprogrammet föreslås stramare reglering men den preliminära utredningen verkar inte stödja förslaget.  Vi har från första början önskat att fakta utreds före lagberedningen. Konkurrens- och konsumentverkets utredning är ett steg i rätt riktning. De eventuella problemen i anslutning till inhouse-bolagen är klart mindre än näringslivets organisationer låtit förstå, säger Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden vid Kommunförbundet

– Anslutna enheter följer nationell och europeisk lagstiftning och är ett allmänt använt sätt att producera tjänster, säger Myllymäki

Konkurrens- och konsumentverket genomför utredningen om anslutna enheter på uppdrag av Arbets- och näringsministeriet. I januari inleds utredningens andra del som fokuserar på anslutna enheter inom vissa sektorer. Konkurrens- och konsumentverkets kommer att skicka ut en enkät till enheterna och deras ägare.

– Kommunförbundet stöder Konkurrens- och konsumentverkets fortsatta utredning på alla tänkbara sätt. Kunskap är det bästa sättet att finna och lösa faktiska problem om sådana uppdagas. Vi önskar att kommunerna deltar aktivt och öppet i insamlandet av information, säger Myllymäki.

 

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör, tfn 050 380 5907

Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, , tfn 050 408 4392

Mer på webben

Utredning av ändringsbehovet i bestämmelserna om anknutna enheter
 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.