Pressmeddelande, 

Kommunförbundet vill diskutera 92 förslag till normavveckling som kan spara över 200 miljoner euro

Kommunförbundet öppnar diskussionen om avveckling av normer som reglerar städernas och kommunernas verksamhet. Förbundet lyfter fram 92 exempel på normavvecklingar som kunde ge besparingar på mer än 200 miljoner euro.

En uppluckring av dessa 92 normer skulle ge flexibilitet i produktionen av tjänster och ekonomiska besparingar, men också underlätta det administrativa arbetet och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft. 

I sammanställningen som publicerats 13.6.2024 (på finska) har förslagen till normavveckling delats in per sektor. För varje sektor har också den totala sparpotentialen uppskattats.

Om normerna avvecklas i den föreslagna formen, kan de sammanlagda besparingarna bli mer än 200 miljoner euro.

I städernas och kommunernas budgetar står bildnings- och välfärdssektorn för nästan 70 procent av kostnaderna. Den största normavvecklingspotentialen, både numerärt och kostnadsmässigt, finns därför i bildningstjänsterna.

Vi uppskattar att de föreslagna normavvecklingarna inom enbart bildningstjänsterna kan spara över 100 miljoner euro per år utan att tjänsternas kvalitet försämras, säger Kommunförbundets vd MInna Karhunen.

En del av de 92 förslagen kan förverkligas direkt genom att lagbestämmelser luckras upp, görs flexiblare eller upphävs. Vissa förslag kan testas genom lagförsök.

Regeringsprogrammets viktigaste utvecklingsprojekt för kommunerna

Att avveckla normer som reglerar kommunernas verksamhet och att möjliggöra försök är regeringen Orpos viktigaste utvecklingsprojekt för kommunerna.

– Alla förslag till normavveckling bör bedömas omsorgsfullt, och Kommunförbundet vill gärna vara en aktiv partner i detta arbete, framhåller Minna Karhunen.

– För att vi ska nå de mål som satts för normavvecklingen, dvs. kostnadsbesparingar och flexiblare tjänsteproduktion, behöver också de förslag som för närvarande inte ingår i de stora lagberedningsprojekten diskuteras.

Vähemmän byrokratiaa, paikallisesti paremmin toimivia palveluja: Kuntaliiton kooste kaupunkien ja kuntien normien keventämisehdotuksista 2024 (på finska)

Vad är en norm?

Normer är detaljerade bestämmelser som staten utfärdat för kommunerna och städerna. Normer är lagar, förordningar och regler som kommunen ska följa oberoende av hur förnuftigt det är ur en lokal synvinkel. Normer för ofta med sig administration och byråkrati som slukar tid och pengar.

Varför normer inte förbättrar världen

Normer likriktar verksamheten också där det inte behövs: Helsingfors och Pello ska följa samma normer oberoende av om det är förnuftigt eller inte. Normerna utgår ifrån att den dagliga verksamheten är likadan i Pello och Helsingfors. 

Normerna medför också överlappande administrativt arbete. Detaljerade normer binder resurser, vilket kan minska den tid som kan avsättas på kundservice eller utveckling av tjänsterna. 

Normerna beaktar inte verkligheten, till exempel tillgången till arbetskraft.

Att följa normer kräver tid och pengar som kunde användas för själva verksamheten.

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.