Pressmeddelande, 

Ramförhandlingarna hörsammade kommunerna delvis – normerna måste luckras upp snabbt

Kommunförbundet och kommunerna är lättade över att regeringen vid ramförhandlingarna lovade kompensera åtminstone en del av den statsandelsnedskärning som staten stått i beråd att genomföra till följd av slutnotan för social- och hälsovårdsreformen. Om nedskärningen hade genomförts fullt ut, hade det inneburit att kommunernas statsandelar minskat permanent med 400 miljoner euro. En förbättring av kommunalskattens effektivitet ger på lång sikt också större spelrum i kommunernas ekonomi.

– Regeringen lovade vid ramförhandlingarna att höja statsandelarna för kommunal basservice med 277 miljoner euro från början av 2025. Det är en viktig handräckning till kommunerna, och höjningen tryggar delvis framtiden för till exempel välfärdstjänsterna för barn och unga. Tyvärr kvarstår dock ännu behov av anpassningsåtgärder i kommunerna, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen som kommentar till resultatet av ramförhandlingarna.

Kommunerna står nu mitt under AN-reformen inför en ytterst svår ekonomisk situation. Kommunernas ekonomiska läge håller snabbt på att försämras: kostnaderna ökar, skatteinkomsterna och statsandelarna utvecklas svagt och investeringsbehoven är fortsättningsvis stora. Samtidigt drabbar regeringens nya anpassningsåtgärder också kommunsektorn.

Fart på normavvecklingen, finansieringen får inte skäras ner i förtid

Den avveckling av normer och uppgifter som regeringen står i beråd att genomföra har vid ramförhandlingarna uppskattats ge besparingar på 100 miljoner euro. Enligt Kommunförbundet är detta ett bra och realistiskt mål, eftersom kommunerna har lyft fram många normer som försvårar deras verksamhet. Kommunerna önskar flexibilitet så att de kan sköta sina uppgifter på det lokalt bästa sättet.

– Den besparing som avvecklingen av normer ger får ändå inte tas från finansieringen till kommunerna förrän någon norm verkligen har avvecklats. Arbetet med att luckra upp normer har bara börjat och kommunernas förslag till normuppluckring granskas som bäst av ministerierna, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Överföringen av sysselsättnings- och integrationstjänsterna till kommunerna bör ske kostnadsneutralt

Kommunförbundet uttrycker oro över att ramförhandlingarna inte medförde några nya riktlinjer för reformen av arbets- och näringstjänsterna som träder i kraft vid årsskiftet. AN-tjänsterna bör överföras till kommunerna kostnadsneutralt, men som det nu ser ut kommer detta inte att ske.

– Enligt nu tillgängliga uppgifter kommer medlen för främjande av sysselsättningen och integration snarare att minska än att öka, samtidigt som de här tjänsterna överförs från staten till kommunerna, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

– Regeringen har lovat att kommunerna ska få full kompensation för kostnader som orsakas av de nya uppgifterna. Kommunerna har hoppats på ett övergripande ansvar för sysselsättningsfrämjande tjänster och integration, men den underdimensionerade finansieringen äventyrar servicekvaliteten redan från start, säger Timo Reina.

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör för Kommunförbundet, tfn 050 380 5907

Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 040 555 8458

Minna Punakallio, chefsekonom, tfn 040 751 5175

Sanna Lehtonen, direktör för kommunal ekonomi, tfn 050 575 9090

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe