Teknik

Dagvatten hantering

Innehåll på svenska kommer snart att vara klart.

Öppna alla

På finska: Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimusmalli huleveden viemäröinnistä

Olemme laatineet Vesilaitosyhdistyksen kanssa laatinut kuntien ja vesihuoltolaitosten käyttöön sopimusmallin, jota voidaan hyödyntää huleveden viemäröinnistä sovittaessa.

​Kunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla. Hulevesien hallinta koostuu kunnan omasta hulevesijärjestelmästä sekä mahdollisesta vesihuoltolaitoksen hulevesi-viemäriverkostoista. Vesihuoltolaitoksen huolehtima huleveden viemäröinti edellyttää erillistä päätöstä asiasta.

Vesihuoltolain mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä päätöksessä määritellyllä alueella.

Kunta voi tehdä kyseisen päätöksen vaikka sopimusta ei olisikaan sen perusteella, että päätöksessä määritellyn alueen hulevedet on osoitettu viemäröitäväksi MRL:n mukaisessa suunnitelmassa, esimerkiksi katusuunnitelmassa.

Päätöksessä määritelty alue (huleveden viemäröintialue) tulee korvaamaan mahdollisen huleveden toiminta-alueen. Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys suosittelevat ensisijaisesti sopimuksen laatimista.

Sopimusmalliin liittyy taustamuistio, jossa käsitellään sekä hulevesien hallinnan järjestämisen yleisiä velvoitteita ja vaihtoehtoja että sopimusmallin käyttämistä, sisältöä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Kunnat ja vesihuoltolaitokset muokkaavat materiaalia omien tarpeidensa mukaisiksi.

Korostamme, että hulevesien hallinnan järjestäminen tulee aina arvioida kokonaisuutena. Kunnan ja vesihuoltolaitoksen hulevesien hallinnan järjestelmät eivät ole toisistaan erillisiä,  vaan muodostavat kokonaisuuden. Siksi järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee aina ottaa myös toisen osapuolen järjestelmä huomioon.

Hulevesisopimusmalli, taustamuistio

Hulevesisopimusmalli

Liite 1, huleveden viemäröintialue

Liite 2, vastuujako, rakenteet ja laitteet

Liite 3, korvaus hulevesiviemäröinnistä

Liite 4, yhteyshenkilöt

Kommunerna ska bedöma riskerna för dagvattenöversvämningar inom sina områden 2024

De preliminära bedömningarna av riskerna för dagvattenöversvämningar enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska uppdateras i alla kommuner 2024. Denna bedömningsprocess genomförs nu för tredje gången. I uppdateringsarbetet kan den preliminära bedömningen av riskerna för dagvattenöversvämningar från föregående planeringsomgång 2018 användas. Om det även i den andra planeringsomgången förblivit ogjort är det dags att åtgärda detta.  

Läs mer om detta

 

Julkisoikeudellisen hulevesimaksun määrittäminen

Vesihuoltolain (VHL) ja Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnasta asemakaava-alueilla siirtyi kunnille. Raportissa on käsitelty kunnan hulevesien hallinnan kustannuskomponentit, hulevesitaksan määritys erilaisille kiinteistöille ja eri alueilla sekä

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information